vrijdag 27 november 2020auteur: DDB

Farmer Friendly: DDB doet mee!


Op 17 november jongstleden werd voor het kantoor van supermarktkoepel CBL, een nieuw Keurmerk gepresenteerd: FarmerFriendly! Een keurmerk van boeren vóór supermarkten waarbij via een heffing over de totale omzet van een supermarktketen (er wordt nu uitgegaan van 3%), iedere burger als consument meebetaald aan de bovenwettelijke eisen die ze aan de Nederlandse boeren opleggen en waarvoor in de markt al jarenlang niet wordt betaald. 

Iedereen is het er over eens: de opbrengstprijzen van boeren zijn te laag. Ministers, parlementsleden, EU Commissarissen, maatschappelijke organisaties, onze afnemers, burgers … ze bevestigen het allemaal. Burgers willen best meer betalen, hebben ze al regelmatig aangegeven, als gegarandeerd is dat het geld direct bij de boeren aankomt. Zij hebben daarvoor simpelweg geen mogelijkheid in het huidige systeem. Supermarkten lopen tegen hetzelfde aan: mededingingsregels waardoor een extra heffing die ten goede komt aan Nederlandse producenten, niet is toegestaan. Waardoor de extra kosten die bovenwettelijke eisen opleveren, niet betaald worden.

Goede boterham
Het CBL verklaarde afgelopen zomer al dat ze vinden dat elke schakel in de voedselketen een goede boterham moet kunnen verdienen, ook als de kosten door overheidsmaatregelen en maatschappelijke eisen steeds hoger worden. Sindsdien is het FDF bestuur hard aan het werk gegaan. En vonden voor beide problemen een oplossing: Keurmerk FarmerFriendly: supermarktketens kunnen, door een percentage van de totale omzet af te dragen aan Coöperatie FarmerFriendly, een eerlijker verdeling van de opbrengsten realiseren voor de boeren van Nederland die lid zijn van FarmerFriendly. De deelnemende supermarkt laat zo zien aan zijn klanten, dat hij FarmerFriendly is en zorg draagt voor een eerlijker prijs voor de boer. Burgers kunnen ook laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor de door hen gestelde bovenwettelijke eisen, door bij een supermarkt die FarmerFriendly is hun boodschappen te doen.

FarmerFriendly: een oplossing die de markttoegang niet beperkt, niemand uitsluit en iedereen – van burger/consument tot supermarkt, in de gelegenheid stelt zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen!

Alle boeren kunnen meedoen
Hoewel FDF dit concept heeft bedacht en uitgewerkt, vindt FDF het belangrijk dat iedere Nederlandse boer zich vanaf 17 november in kan schrijven bij  Coöperatie FarmerFriendly (CFF): aan deze inschrijving zijn geen kosten verbonden. Je hoeft ook geen lid te zijn van een andere belangenorganisatie om lid te worden van Coöperatie FarmerFriendly.  Zodra het Keurmerk door een supermarktketen wordt aangenomen, zal de Coöperatie FarmerFriendly actief worden. Er zullen dan  vereveningsbijdragen via de supermarkten binnenkomen, die worden uitgekeerd op Ledenlidmaatschapsbewijzen (LLB’s) die ieder lid krijgt of koopt (al naar gelang het moment van instappen). Het Keurmerk is geregistreerd en ook mededingingsautoriteit ACM is op de hoogte gesteld van het Keurmerk en heeft tot dusver geen kritiek op het Keurmerk.

Om in de toekomst in aanmerking te komen voor opbrengsten vanuit FarmerFriendly moet u vrijwillig lid worden van Coöperatie FarmerFriendly, u bent niet automatisch lid via de DDB!

Coöperatie FarmerFriendly is een zelfstandige organisatie met een eigen juridische entiteit.

DDB en FarmerFriendly
Zoals alle partners in het Landbouw Collectief, werd DDB al in een vroeg stadium door FDF geïnformeerd over het Keurmerk en in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan FarmerFriendly. Na bestudering van het concept heeft het DDB bestuur unaniem besloten dit initiatief te steunen. Wij zijn zelf al een tijd bezig met druk op politiek en zuivelverwerkers uit te oefenen om te komen tot een kostendekkende melkprijs: noodzakelijk om voor de toekomst een economisch duurzame melkveehouderij te garanderen. En alhoewel alle relevante ‘stakeholders’ inmiddels erkennen dat de opbrengstprijs sterk achterblijft bij de kostprijs, zijn er tot dusver geen stappen genomen om die kloof tussen opbrengstprijs en kostprijs te dichten. FarmerFriendly vinden we daarom een goed initiatief: eindelijk kunnen supermarkten en consumenten laten zien dat ze FarmerFriendly zijn en direct financieel bijdragen aan de bovenwettelijke eisen die ze als burger stellen aan hun voedsel.

3%
Hoeveel zou dat kosten per Nederlander is een terechte vraag die ook het draagvlak zal bepalen. De omzet van de CBL leden-supermarkten tezamen, was in 2019 meer dan 40 miljard euro. Gedeeld door de (minstens) 17 miljoen Nederlanders die ons land telt maakt dat 2352,94 euro per persoon per jaar aan supermarktuitgaven, gedeeld door 365 dagen in een jaar betekent, dat de gemiddelde Nederlander 6,45 euro per persoon per dag uitgeeft aan de supermarkt. Wanneer de supermarkt de FarmerFriendly bijdrage niet uit hun eigen marge kunnen of willen betalen, dan zal dit via een opslag op de prijzen moeten worden bereikt. Vermeerder die 6,45 met 3% en het bedrag van 6,45 euro per dag per persoon wordt 6,64 euro per dag per persoon. Voor nog geen 20 cent per dag kan iedereen FarmerFriendly zijn! Drie procent die voor de gemiddelde Nederlander geen grote gevolgen heeft. Maar, deel die 3% van 40 miljard op 106.000 Leden lidmaatschap bewijzen (2 per Nederlandse boer) dan maakt deze 3% wel degelijk verschil voor de boeren.

10 december
Op 17 november is aan het CBL het Keurmerk aangeboden. Met een uiterste “opleverdatum”. Uiterlijk 10 december verwachten we een reactie van het CBL. Zodat het Keurmerk vanaf 1 januari 2021 ingevoerd kan worden.

Lid worden
Het DDB bestuur steunt dit initiatief van harte en wil u als DDB-lid attent maken op de mogelijkheid om lid te worden van FarmerFriendly. Op de site van FDF vindt u het inschrijfformulier. Met uw lidmaatschap maakt u supermarktkoepel CBL en haar leden ook duidelijk dat dit Keurmerk breed gedragen wordt door de boeren van Nederland. Om recht te doen aan alle doorgevoerde eisen aan Nederlandse boeren die gevraagd zijn vanuit de markt, maar vanuit diezelfde markt tot nu toe nooit betaald zijn. Omdat de markt daarvoor nog steeds onvoldoende opties zou hebben. Afgelopen zomer wisten veel boeren de weg naar de DC’s te vinden, uit onvrede. Liever werken we samen met het CBL aan een manier om met z’n allen FarmerFriendly te worden!

Keurmerk FarmerFriendly het beste wat een boer kan overkomen!

Het DDB-Bestuur

27 november 2020