vrijdag 19 juni 2015auteur: Sieta van Keimpema

Wettelijk kader maakt het onmogelijk superheffinggelden aan melkveehouderij te besteden

Het verzoek van Copa Cogeca aan de landbouwcommissie van het Europees Parlement om de superheffing gelden terug te laten vloeien naar de melkveehouderij, is een verzoek dat de European Milk Board (EMB) al begin dit jaar bij de Europese Commissie heeft neergelegd, om het opschonen van de melkmarkt door middel van het Markt Verantwoordelijkheid Programma  te kunnen financieren. 

Uit de reactie van de Europese Commissie, die de EMB in maart j.l. ontving, bleek het volgende:

Verordening 3950/92, die bepaalde dat superheffinggelden terug moesten vloeien naar de melkmarkt,  werd door de Raad ingetrokken en vervangen door twee nieuwe Verordeningen. De toenmalige belangenbehartigers (waartoe de EMB toen nog niet behoorde) hebben destijds een forse steek laten vallen door over het hoofd te zien dat de regel dat bijvoorbeeld superheffinggelden weer besteed moeten worden aan regulerende maatregelen voor de zuivelmarkt, werd geschrapt.

De superheffing werd vervolgens vastgelegd in Verordening 1234/2007.

Verordening 1306/2013 bevat daarnaast het wettelijk kader voor het gebruik in de EU-begroting. Volgens artikel 43 van Verordening (EU) nr 1306/2013, worden de superheffinggelden die door de lidstaten zijn verzameld op basis van de overschrijding van hun respectievelijke melkquota, beschouwd als gelden bestemd voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en worden gebruikt om uitsluitend ELGF-uitgaven te financieren.

Derhalve is er geen wettelijke basis om de superheffinggelden te gebruiken om maatregelen voor een specifieke sector te financieren, maar wordt dit geld gebruikt voor de financiering van de verschillende maatregelen van het ELGF als geheel.

Verzoeken van organisaties om de superheffinggelden exclusief te besteden aan de melkveehouderij, kunnen door het bestaande wettelijke kader, niet worden gehonoreerd.

Indien het Europese Parlement van mening is dat de melkveehouderij steun dient te ontvangen in verband met de langdurige, diepe crisis in de melkveehouderij, zal van andere uitgangspunten uitgegaan moeten worden.

De landbouwcommissie van het Europees Parlement lijkt zich inmiddels goed bewust van de risico’s voor de melkveehouders, door het gebrek aan een goed instrumentarium om in crisistijden in te grijpen. In het ontwerp rapport over de melkveesector van rapporteur James Nicholson; “Vooruitzichten voor de EU zuivelsector – Beoordeling van de implementatie van het Melkpakket” (Prospects for the EU dairy sector – Review of the implementation of the Dairy package) , dat 8 juni j.l. werd gepubliceerd, zijn twee amendementen opgenomen die aandringen op instelling van maatregelen die aanbodsregulering mogelijk maken: Amendementen 172 en 190.

De DDB en de EMB houden zich intensief bezig met het voorstellen van maatregelen die het evenwicht op de zuivelmarkt op korte termijn kunnen herstellen.