dinsdag 13 augustus 2019auteur: DDB

Zienswijze DDB aanpassing excretienormen

Hierbij informeren wij u over de zienswijze die de DDB heeft ingediend aangaande de aanpassingen van de excretienormen. Daarnaast maken wij u attent op de ledenbrief die u via de post deze week hebt ontvangen. 
 
Het ministerie van LNV heeft op woensdag 17 juli nieuwe excretienormen  gepubliceerd en een internetconsultatie opengesteld.
De zoveelste ad hoc aanpassing van een inmiddels rampzalige wetgeving voor veehouders. De DDB vindt de consultatieperiode veel te kort (4 weken tot 14 augustus) terwijl deze ook nog volledig in de vakantieperiode valt. Wat de achterliggende gedachte is geweest achter deze werkwijze van LNV is de DDB niet duidelijk maar LNV heeft zichzelf nu wel belast met een stroom aan individuele zienswijzen die, wanneer er vooraf sprake zou zijn geweest van een zorgvuldige communicatie met de sectorale belangenbehartigers, geclusterd had kunnen worden.
Wat het grote aantal zienswijzen zonder enige twijfel nu al bewijst, is het feit dat er voor de voorgestelde aanpassingen geen draagvlak te vinden is in de veehouderijsector.
Beoogde ingangsdatum van de nieuwe forfaits is 1 januari 2020.
 
Zienswijze DDB
Ook de DDB heeft een zienswijze op de voorstellen voor haar leden ingestuurd:
https://www.internetconsultatie.nl/excretieforfaits/reactie/68965d41-b372-42db-9146-a95385da907e   
Inhoudelijk heeft de DDB veel vragen over en bezwaren tegen de voorgestelde excretieforfaits waaronder een belangrijk aantal juridische bezwaren. In feite kan men stellen dat de aanpassingen de juridische juistheid bij het invoeren van de fosfaatwetgeving bestrijden. Immers, als de forse aanpassingen in de normen volgens de nieuwe aannames juist zijn, kunnen de aannames waarop de fosfaatrechten zijn toebedeeld dat niet zijn.
Daarnaast heeft de DDB ook ernstige bezwaren tegen het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing bij de voorstellen die voor een aantal diercategorieën fors afwijken van de huidige normen. De aanpassingen worden op basis van aannames gedaan. Voor de DDB is het essentieel dat er pas wijzigingen in de excretieforfaits worden doorgevoerd als de normen gemeten zijn in een deugdelijk en inzichtelijk onderzoek, gebaseerd op praktijkgegevens.
 
Ook is in de nieuwe voorstellen, met de praktijk in de veehouderij weinig tot geen rekening gehouden, waardoor een aantal aanpassingen rechtstreeks indruisen tegen de kringloopvisie die minister Schouten zegt te willen realiseren. Zoals de toevoeging van diercategorie 103. In de praktijk zal de invoering van deze diercategorie ertoe leiden dat de afkalfleeftijd zal dalen en dit is niet per definitie beter in het kader van dierenwelzijn.
Of de wijziging voor afgemolken koeien die nog 12 maanden in categorie 100 geregistreerd moeten blijven (mét de hogere excretienormen; zelfs als ze niet meer worden gemolken). Dit betekent in de praktijk het einde van het vetweiden/afmesten van de melkkoe in Nederland. Door deze wijziging hebben vetweiders/vleesveebedrijven fosfaatrechten nodig die zij in 2018 niet beschikt hebben gekregen voor hun aanwezige dieren in 2015. Tevens ontstaat er een groot aanbod van schrale koeien aan de slachterij waardoor deze wijziging in strijd is met de kringloopvisie van minister Schouten, en geen recht doet aan dierenwelzijn (waar dat wel zou kunnen) en het inefficiëntie geeft op de slachtlijnen (vaste kosten voor slacht worden over minder en lager gekwalificeerde kilo’s, dan nodig, omgeslagen) en leidt tot voedselverspilling: we weten in de praktijk allemaal dat bij een hoog aanbod van schrale koeien, meer koeien met een minimale afwijking “de put” ingaan.  
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van onze bezwaren die u in onze zienswijze terug kan lezen op de internetconsultatie site van de overheid.
 
Ledenbrief
Afgelopen week hebt u een ledenbrief van ons ontvangen met daarin de belangrijkste punten die zijn besloten op de algemene ledenvergadering die werd gehouden op 25 juni jongstleden en een overzicht van de activiteiten van het DDB bestuur in het afgelopen half jaar.
Maar ook met andere belangrijke informatie, zoals: 
NVWA gestart met controle overschrijding fosfaatrechten 2018
De NVWA is in opdracht van RVO / LNV gestart met de controles op de naleving van de  fosfaatrechten over het eerste jaar. Er wordt gecontroleerd op het gebruik van koemelk voor nuka’s en opfokkalveren. Dit wordt opgeteld bij de aan de fabriek geleverde melk aan de hand hiervan wordt de fosfaat klasse bepaald waarmee u over 2018 wordt afgerekend mits u geen huisverkoop heeft. Als u dit wel heeft, dient dit ook zichtbaar te zijn in uw berekening fosfaatproductie over 2018. Heeft u kunstmelk gebruikt over 2018 dan zult u dit moeten kunnen aantonen.
Zorg dat u bent voorbereid op  een eventuele controle, zeker als u het aantal beschikbare rechten hebt overschreden. De berekende boete waarmee naar verluid, door de NVWA wordt gerekend, is 39 euro per kg overschreden fosfaat, dus plusminus 1650 euro per melkkoe.    
 
Mocht u de ledenbrief niet hebben ontvangen per post, dan kunt u een mail sturen naar het DDB secretariaat: info@ddb.nu en zorgen we dat u een digitale versie ontvangt.
 
Met vriendelijke groet,
Het DDB-Bestuur