donderdag 2 januari 2020auteur: DDB

De verschillende petten van de voorzitter van BoerenNatuur

In aanloop naar 2016 zijn er in Nederland 40 collectieven opgericht ten behoeve van de uitvoering van het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb 2016 – 2021). Deze collectieven zijn autonome organisaties, bij hun oprichting en inrichting, ondersteund zijn door de (tijdelijk) in het leven geroepen Stichting SCAN. Vanwege, onder andere, het ICT-platform dat gezamenlijk eigendom is van de collectieven is SCAN omgezet naar een backoffice voor de collectieven in Nederland onder de naam BoerenNatuur. BoerenNatuur wordt gefinancierd door contributiegelden van de 40 leden. Om te komen tot een eenduidige en consistente uitvoering van het ANLb in alle provincies, zien we thans dat er een brede professionele uitvoeringsorganisatie staat met een duidelijke visie. Evident is dat het een uitvoeringsorganisatie betreft en uitdrukkelijk geen belangenbehartigingsorganisatie.

Omdat het ANLb (soortengericht) maar beperkt uitvoerbaar is door de landbouw in Nederland, geeft u terecht aan (in de uitzending van NPO op 29 december 2019) dat slechts 100.000 hectare verdeeld over ongeveer 10.000 contractanten kan worden uitgevoerd. Contractanten die overigens alleen lid zijn van het collectief vanwege hun ANLb contract. Op een totale oppervlakte van 2 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland is het te weinig om de brede maatschappelijke vraagstukken die op de boeren af komen ten uitvoer te brengen (KRW, bodem, CO2, biodiversiteit enz.) via het stelsel ANLb. De overheid, in dit geval de provincies, geven in hun Natuurbeheerplan sturend de kansrijke gebieden aan waar inzet van ANLb-gelden volgens hen zinvol is. Dat de collectieven, hierbij ondersteund door BoerenNatuur, dit graag uitgebreid en anders ingevuld zien is evident. 

Op Boerderij.nl van 27 november 2019 geven de collectieven aan meer ruimte te willen voor alle agrariërs in Nederland om deel te nemen aan het stelsel ANLb en dat zij hier tevens een goede boterham mee moeten kunnen verdienen en stapeling van maatregelen mogelijk moet zijn binnen natuur inclusieve landbouw.   

Het is voor de DDB en haar leden niet in te schatten wanneer u optreedt als voorzitter van BoerenNatuur en wanneer een onderwerp/dossier zich in uw privédomein bevindt. U lijkt in gesprekken eenvoudig te wisselen van pet. Omdat uw positionering en mandatering, voor de leden/deelnemers van de collectieven niet duidelijk is, geven wij u een aantal voorbeelden:

  • Op LinkedIn staat onder uw naam “Voorzitter bij Boerennatuur”. Mogen wij ervan uit gaan dat u namens alle uitvoeringsorganisaties het woord voert en het bericht deelt van Dennis Hurkmans over Kees Bos, fruitteler te Dronten en de totale idiotie van die “Farmers Defense Force” die gestopt moet worden?
  • Bij De Boerenraad, opgericht tijdens een avond in pakhuis De Zwijger in Amsterdam op 12 december, lijkt u op persoonlijke titel onderdeel uit te maken van deze club. Maar als woordvoerder op het podium geniet u landelijke bekendheid vanuit uw rol als voorzitter van BoerenNatuur;
  •   In de NPO-uitzending van zondag 29 december (tijdsblok 09.00 – 10.00 uur) begint het interview op persoonlijke titel over het initiatief De Boerenraad, om vervolgens over te gaan in een functionele vertegenwoordiging als voorzitter van BoerenNatuur die spreekt namens de uitvoeringsorganisaties.

Eind 2015 hebben BoerenNatuur en LTO besloten om te gaan samenwerken. Beide organisaties zijn actief voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen. Dit is opmerkelijk want de uitvoering van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer ligt bij de 40 collectieven, ondersteund door BoerenNatuur. In het artikel van ANVdekan (27 juni 2016) wordt aangegeven dat LTO en BoerenNatuur formeel gaan samenwerken, waarbij LTO Nederland de belangenbehartiging gaat doen en de communicatie zo veel mogelijk gezamenlijk uitgevoerd gaat worden. De voorzitter van BoerenNatuur, wordt dossierhouder van LTO Nederland voor Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer in Den Haag en Brussel. Ook hier lijkt een grijs gebied te ontstaan tussen een deel-rol namens LTO voor wat betreft belangenbehartiging en een uitvoerende rol van het stelsel ANLb.  

Alle belangenorganisaties uit de sector hebben zich verenigd in het Landbouw Collectief, waarvan ook DDB deel uitmaakt. Vanwege het stikstof probleem in Nederland, is een oplossing geboden door het LC, zowel voor de korte termijn als de lange(re) termijn dat is aangeboden aan minister Schouten. In het Landbouw Collectief zijn zowel meer gematigde als meer actiebereide organisaties vanuit de gehele sector verenigd. Organisaties die zeker niet overal op tegen zijn en die een visie hebben voor de langere termijn. 

Het is jammer dat u zich niet gehoord en vertegenwoordigd voelt door uw belangenorganisatie LTO Nederland. Of u zich er in hebt verdiept of en op welke wijze andere belangenbehartigingsorganisaties voor de korte en langere termijn uw visie delen is ons uiteraard niet bekend. Duidelijk is wel dat er 13 organisaties op een constructieve manier samenwerken voor de toekomst van de gehele Nederlandse landbouwsector. U wekt op zijn minst de indruk dat het LC u daarbij vergeten is (als boer, woordvoerder van De Boerenraad, of als voorzitter van de uitvoeringsorganisatie van het ANLb, dat blijft onduidelijk). 

Dat u ten gevolge daarvan voor  “verdeel en heers” zorgt als voorzitter van een uitvoeringsorganisatie binnen de sector is op zijn minst onhandig te noemen en niet netjes ten opzichte van alle organisaties die zich maximaal en constructief inspannen voor de belangen van de gehele landbouwsector in Nederland. 

Namens de leden van de DDB verzoeken wij u in ieder geval duidelijkheid te verschaffen en een keuze te maken welke positie u inneemt: die van voorzitter van BoerenNatuur of die van woordvoerder namens De Boerenraad. Onze leden maken zich zorgen met betrekking tot uw onduidelijke positie en de consequenties die deze onduidelijkheid voor hen met zich meebrengt, ze hebben u namelijk geen mandaat gegeven hun belangen te behartigen of politiek namens hen te bedrijven, hiervoor zijn zij lid van hun belangenorganisatie. De leden van de DDB zullen wij adviseren de gang van zaken aan te kaarten bij hun collectief om opheldering te krijgen over de positionering en mandatering van de voorzitter van BoerenNatuur.

Met vriendelijke groet,

Dutch Dairymen Board

Sieta van Keimpema, voorzitter