vrijdag 1 april 2022auteur: DDB

Onder voorwaarden vanaf 1 april tot en met 8 april 2022 teruggave accijnzen voor bedrijven!

Bedrijven kunnen onder voorwaarden vanaf 1 april tot en met 8 april teruggaaf vragen voor het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief.

Teruggaaf alleen voor bedrijven

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hadden. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die dan worden vervoerd naar zo'n opslagplaats.

De verlaging geldt voor bedrijven met een eigen opslagplaats, zoals o.a. loon- grondverzetbedrijven en landbouwbedrijven.

Voorwaarden voor teruggaaf

Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane.

Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:

  • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
  • de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats
  • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk. 
    Als een telwerk ontbreekt, legt u vast hoe u de voorraad bepaald hebt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een peilstok. Maak hier foto's van en bewaar die in uw administratie.

U krijgt alleen teruggaaf als de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Dit moet u kunnen aantonen. Het betreft de onderbouwing van de accijns door de leverancier (er dient duidelijk op de factuur te staan welk bedrag aan accijnzen is ingehouden, als een leverancier dit op bijvoorbeeld de website aangeeft, maak dan een screenshot en voeg dit bij de factuur. Leg de voorraad die op 1 april aanwezig was zo goed mogelijk vast.

Bewaar alle gegevens en bewijzen in uw administratie!

Vraag om teruggaaf via Mijn Douane

Kies in Mijn Douane voor het tabblad 'accijns' en daarna bij 'teruggaaf' voor 'Teruggaaf. Bereken zelf het bedrag dat u terugkrijgt. Dit zijn de teruggaafbedragen per liter:

  • 17,3 cent (ongelode benzine)
  • 11,1 cent (diesel)
  • 4,1 cent (LPG en LNG)

Alle informatie en hoe u de aanvraag in kunt dienen, kunt u hier lezen!

Naheffing in 2023

Omdat de tariefsverlaging tijdelijk is, wordt het tarief per 1 januari 2023 weer verhoogd.