woensdag 26 mei 2021auteur: DDB

Stikstofplan LTO en Co is onverantwoord, niet doorgerekend en niet uit naam van “de boeren”!

Gisteren, 25 mei, lanceerde LTO-voorzitter Sjaak van der Tak, samen met Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, VNO-NCW, MKB Nederland en Koninklijke Bouwend Nederland, een gezamenlijk ‘stikstofplan’. Partijen schreven daarover onder andere een ingezonden brief in het Financieel Dagblad waarin de LTO-voorzitter de indruk wekt dat hij het mandaat heeft om te spreken uit naam van alle boeren.

Dat mandaat heeft LTO al lang niet meer. 

Het zou verstandig zijn wanneer de LTO-voorzitter zelf zo snel mogelijk zijn optreden “uit naam van de boeren” rectificeert, aangezien de DDB niet accepteert dat verplichtingen, aangegaan door LTO, ook uit naam van onze leden worden gedaan! Indien de LTO-voorzitter van mening is dat zijn invloed wel verder reikt dan zijn eigen leden, het volgende: vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Door deze wet wordt het mogelijk om bestuurders (en ook leden van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht) persoonlijk aansprakelijk te stellen indien zij onbehoorlijk bestuur plegen waaronder “het aangaan van verplichtingen die de spankracht van de vereniging of stichting overstijgen”.

Aangezien dit plan van tevoren met geen van de overige boerenbelangenbehartigers overlegd is of besproken doet LTO er verstandig aan zich voor het aangaan van verplichtingen, uitsluitend tot haar eigen leden te beperken, míts ze statutair het mandaat wel heeft om voor de eigen leden een intentieverklaring of convenant te tekenen/aan te gaan. Zeker nu de plannen waar de LTO-voorzitter zijn handtekening onder heeft gezet, tot een onmogelijke opdracht leidt voor de Nederlandse boeren/melkveehouders. De weg naar de rechter is snel gevonden indien noodzakelijk. Voor dit plan bestaat in de landbouw en melkveehouderij geen enkel draagvlak aangezien het tot een forse krimp van de veestapel en het aantal boerenbedrijven zal leiden. Beide zijn onacceptabel voor de DDB.  

Geen mandaat

Natuurmonumenten en Natuur & Milieu hebben geen leden en dus ook geen maatschappelijk draagvlak óf mandaat. Het zijn door de overheid en postcodeloterij gefinancierde clubs die uitdrukkelijk hun eigen schimmige belangen vertegenwoordigen, in dienst van de overheid.  De “ondernemersclubs” in het rijtje hebben - door de LTO voorzitter voor hun karretje te spannen – de mogelijkheid gegrepen om hun verborgen agenda voort te zetten zoals hen dat al jaren lukt: niets bijdragen aan het oplossen van het gecreëerde stikstofdebacle en zonder milieuvergunningen doorgaan met het veroorzaken van meer stikstofemissie. Want daartoe leidt dit stikstofplan: meer emissie door de partijen die hun vergunningen niet voor elkaar hebben. Alleen de boeren hebben in Nederland hun milieuvergunningen op orde en én hebben alle eerder door Brussel opgelegde reductiedoelstellingen, gehaald. Als enige sector!  

De LTO-voorzitter sloeg onlangs direct het aanbod af om opnieuw het Landbouw Collectief samen op te starten, en verkiest de belangen van anderen dan zijn leden, te behartigen.

Onverantwoord

Bovenstaande organisaties leggen de gehele verantwoordelijkheid van de stikstofreductie neer bij de, bij LTO aangesloten, boeren. Ze willen feitelijk dat de LTO-leden een teruggang in stikstofemissie bereiken van in totaal 177 mol per ha, een teruggang van maar liefst 60,51%!  De 26% reductie die bij wet is vastgelegd en wordt opgelegd aan alle boeren, is al onrealistisch en onrechtvaardig, maar 60,51% voor deze selecte groep betekent vernietiging van elk toekomstperspectief voor de betrokken boeren.

Van die 177 mol komt 20% - dat is 60 mol - vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Wat resulteert in een geschatte stikstofreductie van in totaal 117 mol = 40% stikstofreductie tot 2030. Waarvan volgens het plan: “ 20 mol voor de landbouw is, 20 mol voor de industrie en 20 mol voor de bouw”. Dus: de LTO-leden moeten eerst 60.5% stikstofemissie reduceren, om daarna 6.66% ontwikkelingsruimte terug krijgen. Een onmogelijke opdracht.  

Volgens de plannenmakers moet er 15 miljard euro beschikbaar gesteld worden door de overheid. Een veelvoud van het bedrag dat het Landbouw Collectief ruim anderhalf jaar geleden als noodzakelijke compensatie voor de landbouwinspanningen en innovatie had berekend. Een plan dat een stuk concreter is dan het plan van bovengenoemde organisaties. Dat plan werd door Den Haag afgewezen omdat het te duur zou zijn. Nog steeds echter is dit plan het meest innovatieve stikstofplan met toekomstperspectief voor de landbouw.

In hun ingezonden bijdrage in het Financieel Dagblad stelt LTO-voorzitter Van der Tak onder andere dat draagvlak creëren en samenwerken de enige route zijn om het stikstofprobleem op te lossen. Wij moeten constateren dat de bijdrage van LTO en co. uit het tegendeel bestaat.

 Natuurinclusief?

Volgens de plannenmakers zal hun plan leiden tot natuur inclusieve landbouw. Als natuurinclusief minder voedselproductie betekent terwijl Nederland het meest duurzame voedselsysteem ter wereld heeft, betekent dat verplaatsing van productie naar elders, naar minder duurzaam. Naar twee, drie keer meer grond en grondstoffen nodig, om hetzelfde te produceren. Dat is geen winst voor natuur, klimaat en biodiversiteit.

Oplossing: zet in op de beste boeren. Die produceren voedsel met de kleinste impact op natuur, milieu en biodiversiteit. En wonen in Nederland!

Namens het DDB-bestuur,

Sieta van Keimpema, voorzitter

26 mei 2021