European Milk Board Newsletter Indien deze mail niet goed wordt weergegeven, klik dan hier

MELK-NIEUWS

http://www.europeanmilkboard.org

EMB Niewsbrief oktober 2012

  • Verdedig ons reguleringsinstrument! !
  • Nieuwe brochure maakt een paar dingen duidelijk over coöperaties
  • De financiële situatie van Nederlandse melkveehouders
  • Nederlandse supermarkten verlagen prijzen van leveranciers
  • Frankrijk: honderden melkveehouders laten solidariteit blijken met aangeklaagde collega-boeren
  • Steun voor afschaffing quotering neemt af
  • EMB Agenda

Newsletter as PDF

download nog niet beschikbaar

Contact

European Milk Board
Bahnhofstr. 31
D-59065 Hamm

Phone: 0049/2381/4360495
Fax: 0049/2381/4361153

E-Mail:   office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org

Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

Jammer genoeg is de situatie op de Europese melkmarkten nog niet verbeterd. Veel collega melkveehouders zitten er zwaarder voor dan ooit – sterker nog, het bedreigt hun voortbestaan. Echter, er zijn signalen die ons hoop geven op een politieke oplossing. Om het belang daarvan te laten zien, spreken we u als voltallig EMB bestuur in dit voorwoord van de EMB nieuwsbrief, aan. 

Bijvoorbeeld, na Polen hebben ook Portugal en Spanje zich in de landbouwministerraad in Brussel, uitgesproken  voor regulering van de melkmarkt. Daarenboven heeft Michel Dantin, rapporteur voor de hervorming van de Landbouw Marktordening voor het Europees Parlement, recentelijk op een conferentie gezegd dat er in de laatste drie jaar, drie keer gestemd is in Brussel  over de afschaffing van het melkquotum en dat er elke keer beduidend minder steun voor is. Dit toont een groeiende steun voor onze opstelling aan, en moet ons moed geven.     

In Canada werkt de regulering van de melkmarkt nu al lange tijd perfect en de melkveehouders vechten voor behoud van het systeem (zie het artikel in dit nummer van de EMB Nieuwsbrief). Dit is ook een steun voor onze strijd en de eis voor een vergelijkbaar systeem in Europa.

Er zit momenteel beweging in de ontwikkelingen rond de melk in Brussel. We mogen nu in ieder geval onze druk  niet laten verslappen. Voorafgaand aan de stemming in de landbouwraad van het Europese Parlement over de landbouwmarktordening willen we daarom in november in Brussel een demonstratie houden. Neemt u alstublieft deze afspraak al mee in uw agenda en mobiliseer in uw eigen land de leden voor deelname aan deze groot opgezette actie. We willen deze keer talrijk naar Brussel komen om de Europese parlementariërs te ondersteunen die aan onze kant staan. We rekenen op uw daadkrachtige ondersteuning! 

Het EMB Bestuur


Verdedig onze instrumenten voor marktregulering! 

In onderstaand artikel benadrukt de president van de Quebec Federation of Milk Producers, Bruno Letendre, het belang van de voortzetting van de wettelijk ingevoerde volumeregulering voor de Canadese melk.

De zuivelsector van Quebec staat bekend om zijn hoogkwalitatieve producten en de rol die ze spelen in de duurzame economische ontwikkelingen in de provincie Quebec. De zuivelindustrie speelt daarbij een sleutelrol en draagt 5.1 miljard Canadese dollars bij aan het bruto nationaal product van de federale staat. Meer dan 81.000 banen in Quebec hangen in mindere of meerdere mate direct af van de zuivelsector. Deze banen zijn verspreid over heel Quebec en hebben een aanwijsbare invloed op de levensvatbaarheid van de plattelandsgemeenschap. De zuivelsector levert een stabiel inkomen waar de verschillende regio’s op kunnen rekenen.  

Ten eerste is dit succes ongetwijfeld te danken aan de kwaliteit van de melk en onze niet-aflatende inspanningen om de consument tegemoet te komen met passende producten. Ten tweede, echter, is het feit dat onze sector het zo goed doet ook te danken aan de Wet die de afzet van landbouwproducten, vis en voedingsmiddelen regelt en ons voorziet van de nodige beleidsinstrumenten.

Als individuen hebben we geen macht in de onderhandelingen met de kopers. Zonder wettelijke bepalingen over het bundelen van het aanbod, is het onmogelijk om een eerlijk marktaandeel te verkrijgen. Dit gebrek aan evenwicht leidde tot de melkcrisis in Europa en de Verenigde Staten in 2008 en 2009, en veroorzaakt momenteel vergelijkbaar slechte marktomstandigheden in Engeland, Frankrijk en België.

Het wettelijk kader om dit te voorkomen heeft in de praktijk zeer succesvol gewerkt hier in Quebec. Het heeft het mogelijk gemaakt voor de zuivelsector om zich te ontwikkelen zodat alle partijen er profijt van hebben, zowel de producenten als de verwerkers, particulier of coöperatief georganiseerd. Daarom is de Wet die de afzet van landbouwproducten, vis en voedingsmiddelen regelt, van cruciaal belang voor de efficiëntie en vooruitgang van de landbouw in de zuivelsector van Quebec. De huidige omvang en diversiteit in de zuivelsector, spreekt voor zich. Het is absoluut noodzakelijk dat deze wet in zijn huidige vorm blijft bestaan.      

Wat we van de regering en alle parlementsleden van Quebec verwachten, is dat ze er voor zorgen dat Canada geen verdere concessies doet aan Europa betreffende de zuivelmarkt en dat dit ook hun standpunt is in andere bilaterale WTO-onderhandelingen. We rekenen op dezelfde steun van politici  die we tot nu toe hebben gehad met het systeem van de aanbodsbeheersing.

Een echt marktevenwicht tussen kopers en verkopers, wettelijke aanbodsbeheersing en de afspraken hierover tussen de Canadese provincies, zijn van fundamenteel belang voor onze sector en moeten ten koste van alles, behouden blijven. Dat is waar we onze politici aan moeten blijven herinneren.  

Bruno Letendre (president van de Fédération des producteurs de lait du Québec)

Nieuwe brochure verduidelijkt een aantal zaken over coöperaties

Net als in de vorige editie van de EMB Nieuwsbrief en de voorlaatste, geven we u hier een ingekort verslag van het door de EMB recentelijk gepubliceerde rapport over coöperaties in de zuivelsector. Als u interesse hebt, kunt u de complete versie van de brochure over coöperaties, in het Frans, Duits of Engels opvragen bij de EMB.

Nederland: Korte geschiedenis van de coöperaties in de zuivelsector vanaf 1890 en hun belang voor het boereninkomen.

DR. NIEK KONING

In de Nederlandse zuivelindustrie, nemen coöperaties een dominante positie in. Ze verwerken ongeveer 90% van alle melk die in Nederland wordt geproduceerd. In feite wordt het leeuwendeel door één coöperatieve reus verwerkt - Friesland-Campina – een modern bedrijf met een sterke positie op internationale markten. Deze situatie maakt Nederland bij uitstek het geschikte voorbeeld om te bewijzen dat coöperaties de zwakke economische positie van boeren op de vrije markt. Jammer genoeg, blijkt dat in de realiteit niet zo te zijn. Het management van deze coöperaties had zichzelf bevrijd van effectieve controle door de leden. Het was een lobbygroep geworden voor hervormingen die de precies gedefinieerde belangen van de ondernemingen alswel hun eigen ambities dienden, maar de belangen van de eigen boeren, schaadde. De geschiedenis van de ontwikkeling van de zuivelcoöperaties in Nederland, toont dit aan.

De eerste boter en kaascoöperaties in Nederland werden opgericht aan het einde van de 19deeeuw. Zij konden kleine handelaren en verwerkers dwingen om betere prijzen te betalen aan de boeren of deze besloten het handelen te beëindigen. Echter, de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog werd gedomineerd door een constant op en neer gaande melkprijs waar de melkveehouders de gevolgen van ondervonden. Dit werd veroorzaakt door overproductie op de internationale zuivelmarkten, de vereiste ontwikkeling van eigen vermogen in de coöperatieve zuivelfabrieken, de wereldwijde economische crisis en de krapte tijdens de Tweede Wereldoorlog.         

De oprichting van de Gemeenschappelijke Markt van de Europese Unie in 1960 was een godsgeschenk voor de Nederlandse melkveehouders. Export binnen de Europese Unie werd nu gesubsidieerd, in plaats van betaald naar de lage wereldmarktprijzen. De jaarlijkse onderhandelingen over de prijssteun in de EU toonde echter een tegengesteld belang aan binnen de Nederlandse zuivelsector. De meeste boeren wilden prijsaanpassingen die de hogere kosten compenseerden, terwijl de managers van veel coöperaties primair belang hadden bij verhoging van de export en de verkopen, om zo te streven naar de laagste kostprijs.   

Dit conflict werd overduidelijk bij elke hervorming van de landbouwmarktorganisatie zoals de introductie van de melkquota in 1984 en de directe betalingen in 1993. Hoewel de Nederlandse coöperaties in principe tegen de quotering waren, waren ze blij met het besluit van de Nederlandse overheid om de quota volledig vrij verhandelbaar te maken tussen boeren. Zo werd er maximale ruimte gecreëerd om de melkveehouderij verder te laten concentreren. Dit zou een snelle afname van de kosten veroorzaken, die ten gunste kwam van de exportgerichte groeistrategie van het coöperatieve management. Nadeel hiervan was dat vooral jonge boeren hoge quotumkosten moesten betalen om een groot genoeg melkquotum te realiseren om te kunnen voortbestaan.   

De tegengestelde belangen werden ook duidelijk toen de directe betalingen werden geïntroduceerd. Op initiatief van de zuivelindustrie, voegde de Nederlandse overheid zich bij de ‘Club van Londen’ – de fractie in de EU Ministerraad die aandrongen op beëindiging van alle prijsondersteuning. De verliezen van de boeren werden slechts ten dele gecompenseerd door de directe betalingen en zij zagen hun inkomen dalen. Dus, Nederlandse coöperaties, hoewel opgericht om de inkomens van de boeren te verdedigen, verwelkomden maatregelen die pasten bij de expansiestrategie van het management, maar schade toebrachten aan de eigen leden.  

Omdat de quota niet langer gebruikt werden om redelijke prijzen te bereiken, verdween de reden voor veel boeren om het quotasysteem te steunen. Alleen het nadeel van verhandelbare quota – hoge quotumkosten voor jonge boeren – bleef. Vanuit deze positie kozen de Nederlandse coöperaties voor de aanval. Samen met de vakgroep Melkveehouderij van de LTO, speelden ze in op de frustraties van de jonge boeren en lobbyden hard voor het einde van de quota. Hun druk heeft veel invloed gehad op het EU besluit om de quota vanaf 2008 uit te faseren.  

Niek Koning is onderzoeker bij Wageningen Universiteit Nederland

Christian Schnier (EMB)  
 

Nederlandse supermarkten verlagen prijzen voor leveranciers

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), één van de twee EMB leden uit Nederland, maakt zich grote zorgen over de financiële situatie van de Nederlandse melkveehouders. De combinatie van een dalende melkprijs en de aanzienlijke stijging van de kosten voor diesel, ruw- en krachtvoer veroorzaakt liquiditeitsproblemen voor een snel stijgend aantal melkveehouders.

De NMV krijgt steeds meer klachten van melkveehouders die de grenzen van hun financiële ruimte hebben bereikt en moeite hebben om hun rekeningen te betalen. De veevoerindustrie bevestigt dat boeren steeds later hun rekeningen betalen. Het ergste is het wanneer de krimpende winstmarge samenvalt met de uitstaande rekeningen voor werk in het voorjaar en rekeningen voor het inkuilen van het gras. Dan is het geld snel op.

Hoewel alles momenteel rustig lijkt in de melkveehouderij, is dit slechts de stilte voor de storm. Veel melkveehouders zullen maïs en bijproducten moeten kopen die in prijs omhoog zijn geschoten. De NMV vreest dat juist deze melkveehouders straks met cash flow problemen te maken krijgen. Want, hoewel de prijzen voor zuivelproducten inmiddels iets zijn gestegen, is de melkprijs in de afgelopen maanden nog niet echt gestegen.   

Daarom is de NMV er voor om het voorbeeld van andere EU landen te volgen en de bedrijfstoeslagen eerder uit te keren als steunende maatregel. Dit kan acute betalingsproblemen in de herfst, voorkomen. Jammer genoeg wil staatsecretaris Henk Bleker dit niet doen. Hij is van mening dat de kosten voor o.a het inzetten van extra arbeid niet in verhouding staan tot de bespaarde tijd voor de boeren. Hoewel hij de bedrijfstoeslagen wel zo snel mogelijk na 1 december wil uitkeren.     

Ria Besseling (NMV) 

Nederlandse supermarkten verlagen prijzen voor leveranciers

De Nederlandse supermarktketens Albert Heijn en Jumbo schreven midden september een brief aan hun leveranciers waarin ze hen op de hoogte stelden van het eenzijdige besluit om de prijzen voor bestaande contracten met 2% te verlagen. Hun redenering was dat de leveranciers zouden profiteren van de expansiedrift van de supermarktketens waarvoor de contracten tussentijds moesten worden aangepast.  

Deze gevallen uit de praktijk maken  pijnlijk duidelijk dat de voedselhandel geen basisregels heeft die eerlijke handel in de sector garandeert. In reactie hier op vertelden leveranciers in de media dat maatregelen als deze, waarbij bestaande contracten worden aangepast, schering en inslag zijn.

Daarom demonstreerde de Dutch Dairymen Board (DDB) – een van de twee Nederlandse EMB-leden – op 14 september 2012 samen met 

andere Nederlandse landbouwbelangenbehartigers voor het hoofdkantoor van Albert Heyn. Met als doel een stuk bewustwording bij het management van de supermarktketen, dat iedere korting direct wordt doorgegeven aan de boeren.    

Grote supermarktketens hebben een sociale verantwoordelijkheid. Het management van Albert Heyn zei zich dit te realiseren en stelde het besluit om de prijzen met 2% bij hun leveranciers te korten, uit. Maar dat is niet genoeg voor de DDB. De enige oplossing voor dit belangrijke, morele probleem is heldere marktregels en wetten die het evenwicht in de voedselketen herstellen. Het huidige Melkpakket is voor dit doel onvoldoende geschikt.   

Veel politici spraken hun zorg uit over de praktijken van de Albert Heijn en Jumbo. Het is te hopen dat hun kritiek verder gaat dan woorden alleen maar dat ze aan onze kant zullen meevechten om zo snel mogelijk het evenwicht in de voedselketen te herstellen. In het belang van boeren en leveranciers

Sieta van Keimpema (Vicevoorzitter van de EMB en voorzitter van de DDB)
 

Frankrijk: honderden melkveehouders solidair met aangeklaagde collega-boeren

Op 4 oktober 2012 hielden melkveehouders een grote demonstratie in St. Etienne, Zuid Frankrijk. De reden voor de demonstratie was de rechtszaak tegen negen melkveehouders die beschadiging van eigendommen tijdens de melkstaking van 2009 ten laste werd gelegd. Tijdens de melkstaking werd de regionale Landbouwkamer bezet door betrokken melkveehouders en er werd melk gedumpt omdat de landbouwkamer zich tegen de eisen van de melkveehouders had opgesteld. Na de actie werden negen jonge boeren aangegeven bij de politie door de toenmalige voorzitter van de Landbouwkamer, die nu terecht staan.

Op de demonstratie in St. Etienne verklaarden ongeveer 500 melkveehouders zich solidair met de aangeklaagde collega-boeren en marcheerden met hen naar het gerechtsgebouw. De stoet werd aangevoerd door burgemeesters en regionale politici uit de gemeentes waar de aangeklaagde boeren vandaan kwamen. Elke spreker bij het gerechtsgebouw en op het demonstratieterrein, veroordeelde de opstelling van de nationale politici en de rechterlijke macht. De totaal misleide politici in Parijs en Brussel zijn extreem bedreigend voor het voortbestaan van veel melkveebedrijven, aldus de sprekers. Het aangaan van een melkstaking en andere drastische maatregelen moet worden gezien als zelfverdediging.

Vooral de burgemeesters hekelden het slappe gedrag van de hooggeplaatste Franse en Europese beleidsmakers. Dit beleid en de consequenties daarvan druisen in tegen de belangen van de lokale bevolking en tegen de vitaliteit van het platteland in het algemeen, stelden de regionale politici.  

De demonstratie was een indrukwekkend voorbeeld van de Franse vechtlust en van de vastberadenheid van de boeren en burgers dat ze niet langer het inhumane landbouwbeleid van hun regering accepteren. De melkveehouders van de Confédération Paysanne en hun leiders verdienen alle lof.  

Romuald Schaber (President van de EMB)


Meerderheid voor afschaffing quota, neemt af 

Michel Dantin, het Franse parlementslid en rapporteur van de huidige herziening van de Europese landbouw markt organisatie, heeft een extreem interessante uitspraak gedaan op de conferentie van 19 september jl. in het Europees Parlement in Brussel, over de afschaffing van de quota in de EU. De heer Dantin zei dat er de afgelopen drie jaar, drie keer was gestemd over de afschaffing van het melkquotum en dat de meerderheid voor afschaffing, iedere keer aanzienlijk kleiner werd.

Christian Schnier (EMB)


EMB Agenda 

Onderstaand vind u de belangrijkste afspraken in oktober 2012

2.-4.10.:  Gesprekken met parlementsleden in Brussel
17.10.:  Presentatie van de studie over coöperaties in de EU
in Brussel

23.10.:  EMB Bestuursvergadering in Kroatië
23.-25.10.:  EMB Ledenvergadering in Kroatië

Contactgegevens

European Milk Board
Bahnhofstr. 31
D-59065 Hamm
Tel: 0049/2381/4360495
Fax: 0049/2381/4361153
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org

Deze nieuwsbrief is u gestuurd door Dutch Dairymen Board.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier.