Indien deze mail niet goed wordt weergegeven, klik dan hier


MELK-NIEUWS

EMB Niewsbrief maart 2013

  • Europese Commissie: nieuwe wetsvoorstellen gepland voor de zuivelmarkt
  • Interview: Franse voorstellen voor het reguleren van de zuivelmarkt
  • Brussels standpunt bevestigt ernstig gebrek aan machtsevenwicht in de voedselketen
  • De schande van boerencoöperaties
  • Grote demonstratie van melkveehouders in Duitsland aangekondigd
  • EMB Agenda

Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

Al decennia lang, hebben boeren in de EU – terecht - geklaagd over het beleid van de EU gericht op goedkope levensmiddelen, de groeiende macht van multinationals en de doorlopende druk op de boerenopbrengstprijzen die heeft geleid tot bedrijfsbeëindigingen van talloze boeren uit de sector. Begin 2013 heeft alweer aangetoond dat er een groot gebrek is aan evenwicht tussen regulering en verdeling van de opbrengsten in de keten.

De macht van internationale retailketens en hun vermogen om druk uit te oefenen, was nog nooit zo duidelijk. Hetzelfde geldt voor het verzuim van elke vorm van regulering buiten de boerenbedrijven. Het paardenvleesschandaal is, laten we daar duidelijk over zijn, in eerste instantie ontstaan door onrechtmatig handelen. Maar het is ook het directe gevolg van de besluiten van de EU beleidsmakers, die alle controle van onze voedselketen in handen hebben gelegd van grote retailers en multinationals. Zij kunnen momenteel effectief de prijzen voor voedsel en de overblijvende marges voor de primaire producenten, dicteren. 

Ofschoon het paardenvleesschandaal overduidelijk niet goed is geweest voor de EU voedselindustrie, biedt het ons ook kansen en rechtvaardigt het de roep van de EMB om een marktmonitoringsagentschap. Wij boeren, produceren een kwaliteitsproduct en moeten daarvoor een juiste opbrengstprijs ontvangen uit de markt. De EU – en in het bijzonder onze gekozen regeringen en de 754 parlementsleden die direct door ons, de producenten en consumenten zijn gekozen – heeft een zorgplicht om ons er van te garanderen dat het voedsel dat we eten veilig is, dat het juist is geëtiketteerd en dat geen enkele schakel in de keten de mogelijkheid heeft om via machtsmisbruik aan de andere schakels voorwaarden en marges op te leggen. Deze zorgplicht omvat ook de duurzame ontwikkeling van de landbouw en de voedselproductie in de toekomst, vanuit ecologisch oogpunt en vanuit het oogpunt van de landbouw.

De retailketens claimen regelmatig dat ze voor de consumenten spreken. Niet is minder waar: op hun agenda staat slechts zelfverrijking en niets anders dan dat. Onze gekozen vertegenwoordigers weten dit maar hebben verzuimd om een afdoende oplossing te vinden die het onmogelijk maakt voor de grootwinkelbedrijven om hiermee door te gaan.

Het paardenvleesschandaal is schadelijk geweest maar biedt de beleidsmakers de kans om de problemen in de levensmiddelenketen aan te pakken. Het EU Marktmonitoringsagentschap is daarbij het ideale instrument om duidelijkheid te krijgen over de verdeling van de marges in de keten, om de zwakke punten in de keten bloot te leggen en om de noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om de zwakke punten aan te pakken, door te voeren

De beleidsmakers hebben nu hun kans. Geen tijd meer voor getreuzel. In het belang van elke consument in de EU moeten de beleidsmakers in opstand komen tegen de retailketens en het probleem voor eens en altijd oplossen – en dit kan wel eens de enige en beste kans zijn.

John Comer (lid van het EMB bestuur en President van ICMSA - IerlandEuropese Commissie: nieuwe wetsvoorstellen in de planning voor de zuivelmarkt

Zoals al aangekondigd op de grote boerendemonstratie in Brussel eind november vorig jaar, is Europees Commissaris Dacian Ciolos, van plan om in 2013 met nieuwe wetsvoorstellen te komen aangaande de zuivelmarkt. Zodra de grote hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in de loop van dit jaar is afgerond, worden deze voorstellen zo snel mogelijk op de agenda gezet. De Europees Commissaris bediscussieerd deze voorstellen voor de zuivelmarkt momenteel met zuivelmarktdeskundigen, inclusief de EMB. Dacian Ciolos moet voortmaken – niet alleen door de dramatische economische situatie voor de Europese melkveehouders, maar ook omdat zijn termijn afloopt in oktober 2014.

De nieuwe voorstellen voor de zuivelmarkt van de Europese Commissie, zijn van groot belang voor de melkproducenten. Hoewel in de voortschrijdende hervorming van de landbouwmarktordening met de invoering van de mogelijkheid om vrijwillig minder te kunnen leveren een belangrijke stap vooruit wordt gezet, is het nog niet de noodzakelijke verandering in het systeem dat volumeregulering mogelijk maakt. Jammer genoeg, door de politieke meerderheid en de druk van de landbouwindustrie op beleidsmakers, zijn er nog geen veranderingen in het systeem doorgevoerd, die verder gingen dan een versterking van het vangnet in tijden van crises op de zuivelmarkt.  

Dit werd al duidelijk bij de stemming in de Landbouwraad van het Europees Parlement over de hervorming van de organisatie van de landbouwmarkten eind januari, en zal hoogstwaarschijnlijk niet veel anders uitvallen op de plenaire zitting van parlementsleden op 12 maart aanstaande. Na de plenaire stemming  zullen speciale onderhandelingen – de trioloog – tussen het Europees Parlement, de landbouwministerraad en de Europese Commissie plaatsvinden om een politiek akkoord te bereiken over de organisatie van de landbouwmarkten, hoogstwaarschijnlijk in juni. Dit hangt meer dan ooit af van de opstelling van de lidstaten in de Europese Raad. Met uitzondering van Polen, Litouwen en Frankrijk, wijst de meerderheid van de lidstaten - Duitsland voorop - iedere vorm van regulering van de zuivelmarkt, af

Naar de mening van de Europese Commissie, is de voltooiing van de hervorming van de Europese Organisatie van de Landbouwmarkten / het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de voorwaarde voor nieuwe wetsvoorstellen voor de zuivelmarkt. Gebrek aan overeenstemming in Brussel over het budget voor de EU landbouw van 2014 -2020 en dus over de financiële basis van de hervorming, kan de voltooiing nog verder vertragen. Begin februari hebben de EU lidstaten een voorstel ingebracht over het budget. Er is echter geen enkele zekerheid dat het Europees Parlement dit voorstel accepteert

Christian Schnier (EMB)


Interview: Franse voorstellen voor het reguleren van de zuivelmarkt 

In onderstaand interview legt de president van het Office du Lait in Frankrijk, Paul de Montvalon, de plannen betreffende het reguleren van de zuivelmarkt in Europa uit van de Franse Landbouwminister, Stéphane Le Foll.

Hoe ziet het voorstel van landbouwminister Stéphane Le Foll’s er uit, wat zijn de belangrijkste punten? 

Wat de minister heeft voorgesteld in de vergadering van de werkgroep over dit onderwerp, was een volume reguleringsysteem dat de quota’s vervangt na 2015. Le Foll benadrukt dat dit een vrijwillig systeem moet zijn dat het incomplete Melkpakket moet vervolmaken, omdat het Melkpakket geen dramatische daling van de melkprijs kan voorkomen.  

Le Foll heeft voorgesteld dat er een Europees monitoringsagentschap wordt opgericht die cijfers over de prijzen en volumes van melk in de EU, bestudeert. Een minimum melkprijs wordt gedefinieerd en als de prijs beneden deze minimumprijs komt, zendt de Commissie een waarschuwing uit naar de melkfabrieken die worden gevraagd om minder melk op te halen. Als dan in de opeenvolgende maand blijkt dat de melkprijs weer stijgt, zal het monitoringsagentschap zijn toezichthoudende rol behouden. Als evenwel de prijzen blijven dalen worden de melkfabrieken die niet minder melk zijn gaan ophalen, beboet. Het geld van de boetes kan vervolgens worden verdeeld over de producenten die hebben meegewerkt aan het verlagen van het volume. Wat nog moet worden vastgesteld is de hoogte van de minimummelkprijs, de hoogte van de boete en de samenstelling van het monitoringsagentschap.    

Hoe denkt de APLI over dit voorstel?

Positief aan het voorstel is dat men zich inmiddels realiseert dat volumeregulering noodzakelijk is en niet overgelaten kan worden aan individuele, ondoorzichtige systemen. Het voorstel is een eerste aantrekkelijke maar onvolledige stap, omdat het de positie voor de producenten op geen enkele manier versterkt en aan de producenten geen mogelijkheid geeft om zelf invloed uit te oefenen op het volume.

  • In feite houdt niets de melkfabriek tegen om het volume niet te verlagen, de boete te betalen en vervolgens de boete door te schuiven naar de producenten via de uitbetaalde melkprijs.

  • Dit systeem is niet effectief als de kosten voor grondstoffen die nodig zijn op de boerderij  (soja, energie, arbeid, etc.) stijgen.

  •  Er is geen verschil aangebracht in melkfabrieken die zowel voor volume als voor hoogwaardige producten gaan (kaas, room, hoogwaardige eindproducten etc.) en melkfabrieken die zich concentreren op producten met een lage waarde (industriële producten, boter en melkpoeder).   

Om dit systeem compleet te maken is het absoluut noodzakelijk dat er onafhankelijke producentenorganisaties worden opgericht die door het Europese monitoringsagentschap zullen worden gewaarschuwd, zij zullen de producenten vragen hun volumes te verlagen en zullen de boetes opleggen aan degenen die geweigerd hebben om hun volume te verlagen. Natuurlijk moeten alle producenten in dit systeem worden opgenomen, onafhankelijk van het feit of ze hun melk leveren aan een coöperatie of aan een particuliere melkfabriek.

Het is absoluut essentieel dat er een kostprijsberekening of een indexering van de grondstoffenprijzen wordt opgenomen in het melkprijssysteem om de melkproducenten een inkomen te garanderen. In de coöperaties moet zeker de mogelijk worden geschapen om een bemiddelingsorgaan op te richten dat ten doel heeft de belangen van de producenten af te schermen tegen de belangen van het concern. 

Waarom denk je dat Stéphane Le Foll dit voorstel naar voren heeft gebracht?

De minster heeft dit voorstel ingebracht omdat er in Frankrijk een aanzienlijk aantal grote boerenbedrijven zijn overgestapt van melkproductie naar granen, en de financiële situatie op veel boerenbedrijven zorgelijk is; bovendien heeft hij dit voorstel ingebracht omdat de melkprijs nog steeds daalt terwijl Frankrijk onder zijn quotum produceert en er een tekort aan melk is.

Melkproductie concentreert zich in het Westen van Frankrijk, hetgeen milieuproblemen veroorzaakt door de intensivering terwijl de benadeelde gebieden, ontvolken.  

In Frankrijk zijn er inmiddels politici en economen openlijk overtuigd zijn van het feit dat effectieve regulering van de productievolumes onmisbaar is voor de redding van de melkveehouderij.  Maar vinden zij wel genoeg steun in Europa en zijn ze wel sterk genoeg om de lobby te verslaan van de liberalen, financiers en speculanten, die er van dromen de wereldmarkt te veroveren?

Paul de Montvalon (President van Office du Lait)


Visie uit Brussel bevestigt ernstige verstoring van evenwicht in de voedselketen

Op 13 februari heeft de European Economic and Social Committee –EESC- (Europese Economische en Sociale Raad) in Brussel haar visie gepubliceerd “De huidige stand van zaken tussen voedselleveranciers en de grote retailsector.

Volgens het EESC, beheerst in elke EU-lidstaat slechts een handjevol grote retailers, grotendeels de markt en vormen ze op deze manier een oligopolie. Naar de mening van de EESC, geeft deze positie aan de oligopolistische groothandelsketens een gigantische onderhandelingsmacht over de leveranciers die ze zo dwingende handelsvoorwaarden kunnen opleggen die nog niet in de verste verte evenwichtig zijn.  De handelsketens concurreren alleen met elkaar naar de consument toe. Ze bevechten elkaar voor de klanten, er is nauwelijks sprake van concurrentie als het de leveranciers betreft.

Daarnaast maakt de EESC duidelijk dat de manier waarop de prijzen en marges tot stand komen, zeer onduidelijk is. Doordat kortingen buiten de rekeningen worden gehouden door de groothandelsketens, geeft de inkoopsprijs geen juist beeld van de werkelijke opbrengst die de leveranciers ontvangen voor hun producten. 

De EESC is er van overtuigd dat er van contractvrijheid geen sprake is wanneer één van de partijen zijn voorwaarden en eisen dwingend op kan leggen aan zijn handelspartners. De misbruikpraktijken hebben niet alleen negatieve gevolgen voor de leveranciers maar ook voor de consumenten, zeker op de langere termijn. 

De zelfregulerende maatregelen van bedrijven in de voedselketen geven niet de nodige resultaten. Beoogde gedragscodes zullen geen evenwicht brengen in de handelsrelaties. Door hun aard is het terecht om  onrechtmatige praktijken te verbieden.

Daarom roept de EESC de Europese Commissie nadrukkelijk op om het zelfreguleringsprincipe af te schaffen en bindende wetgeving te ontwerpen voor de voedselketen om zo de situatie in de keten te verbeteren en eerlijke handel te bevorderen.  

Christian Schnier (EMB)   


Grote melkveehoudersdemonstratie aangekondigd in Duitsland 

De Duitse melkveehoudersorganisatie Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, BDM – één van de twee Duitse ledenorganisaties van de EMB – roept elke melkveehouder in de EU op om op 11 april 2013 deel te nemen aan een grote demonstratie in  Berchtesgaden, Beieren. Aanleiding is de halfjaarlijkse conferentie van Duitse landbouwministers op federaal- en staatsniveau. 

Doel van de demonstratie is opnieuw de aandacht van politici  en hooggeplaatste ambtenaren te vestigen op de ernstige economische situatie van melkveehouders. Meer nog dan ooit moet de Duitse regering zich realiseren dat een oplossing zeer dringend noodzakelijk is, en dat ze niet eindeloos een vorm van volumeregulering voor de melk op Europees niveau, kunnen blokkeren. Een konvooi van tractoren en een boerenconferentie in samenwerking met locale NGO’s, op de dag voorafgaand aan én na afloop van de demonstratie, zullen de eisen van de demonstranten kracht bij zetten.   

De European Milk Board roept alle melkveehouders in Europa op om hun collega-melkveehouders in Duitsland te steunen en schouder aan schouder met hen te staan op de demonstratie in Berchtesgaden in april.

Meer details kunnen te allen tijde worden verkregen bij de EMB (office@europeanmilkboard.org).

Christian Schnier (EMB)  


EMB Agenda 

Onderstaand vind u de belangrijkste afspraken in november 2012

5.03.: Ontmoeting met Finse boerenorganisatie in Brussel

6.03.: Advisory Group on Milk van de Europese Commissie in Brussel

25./26.03.: EMB Ledenvergadering in Brussel

Contactgegevens

European Milk Board
Bahnhofstr. 31
D-59065 Hamm
Tel: 0049/2381/4360495
Fax: 0049/2381/4361153
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org


Downloads: EMB Nieuwsbrief 2013-03