EMB nieuwsbrief: MELK NIEUWS augustus 2013


Beste melkveehouders, beste geïnteresseerden,

Volgend op de hervorming van het EU melkpakket is het nu tijd om de situatie opnieuw te evalueren. Welke consequenties heeft het melkpakket voor de melkproducenten in de EU? Welke omstandigheden zijn er veranderd? Welke problemen zijn nog aanwezig?

Voor melkveehouders in Kroatië heeft de EU-toetreding voor een aantal veranderingen gezorgd. Toch blijft de hoge kostendruk waar kleinschalige melkveebedrijven mee worden geconfronteerd, bestaan. In Spanje zijn sinds het begin van de economische crisis de marges in de gehele melksector sterk gedaald. Toch heeft het de melkveehouders nog harder getroffen dan de melkfabrieken en de supermarkten. In mei zijn mogelijke oplossingen besproken met het Spaanse ministerie van agrarische zaken op een conferentie met vertegenwoordigers uit de hele sector. Echter, zonder een effectieve bundeling van alle melkproducenten hoeft er geen hogere melkprijs verwacht te worden.

De situatie in Zwitserland (geen EU lid) is verdeeld. Met de destructieve gevolgen van de afschaffing van het melkquotum die nog altijd goed te merken zijn, zijn de melkprijzen inmiddels toch aan het stijgen. Op dit moment wordt over de totale opening van de melksector naar de EU-markt gediscussieerd. Dit zal de concurrentiedruk op de Zwitserse boeren weer flink verhogen.

De discussies op Europees niveau zijn ook nog steeds gaande. Bijvoorbeeld de Europese Commissie heeft een Green Paper voor oneerlijke handelspraktijken samengesteld, waaraan de EMB ook heeft meegewerkt.

In het melkpakket is vastgelegd dat er gegevens over de sector moeten worden verzameld in 2014 en 2018 om op ongewenste gevolgen van het pakket, gepast te kunnen reageren. In het kader  van dit proces heeft  landbouwcommissaris  Ciolos  een uitnodiging gestuurd voor een conferentie  op 24 september over de toekomst van het EU melkpakket na 2015. De  EMB zal deelnemen aan de conferentie en een wetenschappelijke studie presenteren die de impact van “de zachte landing”  en de geplande afschaffing van het melkquotum in de EU laat zien en draagt tevens voorstellen aan voor effectieve oplossingen.

Hoewel het duidelijk is dat de vechtlust van de boeren minder sterk wordt vanwege de geringe prijsstijging, zeggen veel EMB organisaties dat ze bereid zijn om  nieuwe acties te voeren. Wanneer er na de september conferentie geen nieuwe voorstellen van de Commissie komen, zullen we opnieuw de straten op gaan. De EMB zal blijven vechten voor kostendekkende prijzen  en een eerlijk loon voor het werk dat de boeren iedere dag moeten leveren.

We zijn geen traditionele boeren organisatie, we eisen effectieve  regels voor de markt: de tijd van praten is verstreken!

Erwin Schöpges (Lid van de EMB)De melkveehouderij in Kroatië,

Sinds 1 juli 2013 is Kroatië lid van de EU en daarmee de 28stelidstaat. Het land beschikt over een gestructureerde melkveehouderij met een gemiddelde bedrijfsomvang van slechts zes koeien. In Kroatië is de melkveevakbond HSUPM lid van de European Milk Board (EMB).

Volgens het internetplatform Agrarmarkt in Oostenrijk zijn er nu nog ongeveer 4500 melkveehouders in Kroatië. Het aantal melkveehouders is door de sterk toenemende schuldenlast van de bedrijven duidelijk afgenomen. 

In 2012 kwam het tot een leverboycot en meerdaagse protesten, die gericht waren  tegen de lage melkprijzen en de melkfabrieken. De boeren eisten een melkprijs van 45 cent per liter terwijl het aanbod van de melkfabrieken met circa 32 cent, daar ver onder lag.

Rond 78 % van de melkproductie in Kroatië, wordt voor de binnenlandse markt geproduceerd en door zo’n 40 melkfabrieken verwerkt. De grootste melkfabriek, Dukat, behoort tot de Franse Lactalis-groep. Omdat de melk van veel kleine bedrijven opgehaald moet worden, hebben de fabrieken met logistieke problemen te kampen. In het eerste kwartaal van 2013 werd 132.000 ton melk aangeleverd, een afname van 17% ten opzichte van 2012. Heel veel melk wordt verwerkt tot dagverse producten. De melkfabrieken in Kroatië maken ook kaas en wat boter, daarentegen speelt de poederproductie geen grote rol. Kroatië importeert ook melkproducten uit de EU, in het bijzonder kaas, melk en dagverse producten.

Regina Reiterer (EMB)Belangrijke verklaring EU-landen voor herziening van de richtprijzen in de agrarische sector

De volgende gezamenlijke verklaring werd in maart afgelegd door elf EU-landen in het kader van de GLB onderhandelingen.

Het verminderen van extreme prijsschommelingen van agrarische producten is een grote opgave voor de GLB. De schommelingen worden groter en daarmee neemt het belang van het vangnet toe om deze extremen te voorkomen.

Echter, wij erkennen  dat het vangnet de marktoriëntering van het GLB niet mag verzwakken.

De volgende EMB lidstaten – België, Spanje, Polen, Hongarije Roemenië, Slowakije, Kroatië, Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk en Luxemburg, zijn voor een  aanpassingsmechanisme voor de richtprijs, rekening houdend met de productiekosten.

Zonder een dergelijk prijsmechanisme is welk vangnet dan ook,  niet in staat haar functie naar behoren te vervullen.

Erwin Schöpges (MIG)


Melk in Zwitserland gezocht

De melkproductie in Zwitserland daalt nog steeds. De uitbetalingsprijs voor melk is in juni voor het eerst in lange tijd iets verhoogd. De door de branche besloten en door de media gecommuniceerde richtprijs van 57,5 cent, krijgt niemand. Veel boeren krijgen nog minder dan 48,3 cent voor hun B-melk. Als de kaasfabrieken in de zomermaanden door de melkkrapte hun melk aan de grootste Zwitserse melkverwerker EMMI leveren, ontvangen ze 60 cent per liter.

Nu dreigt er opnieuw onheil. Het Zwitserse parlement heeft de Bondsraad opgedragen een rapport op te stellen over  de gevolgen van het volledig openen van de grenzen met de EU, wat  de zuivelproducten betreft. Het departement van landbouw heeft een vragenformulier aan de branche verzonden. Dit vragenformulier werd ook aan onze organisatie Big-M, één van de beide Zwitserse leden van de EMB, toegezonden. De gestelde vragen  doen het vermoeden rijzen dat er eigenlijk al een besluit gevallen is.

Het formulier bevat geen vragen over de verregaande gevolgen van zware concurrentie in de melksector voor de boerenfamilies, voor de dieren, voedselzekerheid, consumenten, voor de omgeving en het toerisme. De gevolgen van een hevige concurrentie beperken zich niet alleen tot de zuivelbranche zelf. Het gaat de hele samenleving aan. Daarom is het voor BIG-M belangrijk dat zoveel mogelijk organisaties uit de samenleving hun standpunten over dit thema naar buiten brengen.

BIG-M is bang dat de onderhandelingen over de zuivelvrijhandel met de EU al van start zijn gegaan. Het resultaat zal, naar wat je aan het vragenformulier al ziet, in het beste geval veel geld kosten voor maatregelen die niets opleveren.

Werner Locher (BIG-M)


Groenboek “oneerlijke handelspraktijken”

De Europese Commissie in Brussel heeft aan het thema marktmacht in de levensmiddelenketen gewerkt en begin 2013 een groenboek over oneerlijke handelspraktijken openbaar gemaakt. Er bestaan belangrijke verschillen tussen de lidstaten en daarom kunnen er geen algemene EU regels gemaakt worden ter voorkoming van oneerlijke handelspraktijken. Het doel van het groenboek is om de discussie met de betrokkenen aan te gaan om eventueel voorwaarden op te stellen voor een goed functionerende markt.

Het groenboek bevat in totaal 25 items zoals de definitie van oneerlijke handelspraktijken en de negatieve gevolgen daarvan, de bestaande wet- en regelgeving ter bestrijding van deze praktijken, aanpassing daarvan en verbeteringsvoorstellen die in verschillende sectoren toegepast kunnen worden.

De European Milk Board  heeft gedetailleerd stelling genomen tegen deze praktijken en met voorbeelden onderbouwd. Uit het oogpunt van de EMB moet er bindende en EU brede regelgeving komen om deze oneerlijke handelspraktijken in te dammen. In de volgende stap zal de Commissie een samenvatting van de resultaten van het onderzoek openbaar maken. 

De gedetailleerde stellingname van de European Milk Board over dit groenboek kan in het Duits gelezen worden op de EMB site onder : www.europeanmilkboard.org/de/emb/positionen.htmlhttp://www.europeanmilkboard.org/de/emb/positionen.html ( de antwoorden van de EMB zijn in het blauw aangegeven). In het Nederlands kunt u het groenboek vinden op: (http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj755pau57zk  - red. DDB)

Regina Reiterer (EMB)


Wereldmelkdag 2013: Conferentie Spaanse melksector in Madrid

De gezamenlijke Spaanse zuivelketen (producent, industrie, handel en retail) heeft op 31 mei jl. in Madrid over de voor Spanje belangrijke zuivelsector gediscussieerd.  Op initiatief van het Spaanse EMB lid OPL vond dit plaats, voorafgaand aan Wereldmelkdag dat sinds 2001 in meer dan 80 landen wereldwijd wordt gehouden.  

De vertegenwoordigers uit de verschillende schakels van de zuivelketen hebben de gelegenheid benut hun mening over de situatie in de sector naar voren te brengen. De opbrengsten in de sector zijn negatief wat vooral zijn uitwerking heeft op de producent. Sinds het begin van de crisis  is de nettowinst van de producenten met 16% gedaald, die van de industrie met 3% en die van de handel met 4%.

José Miguel Herrero, vertegenwoordiger van het Spaanse landbouwministerie, stelde in zijn rede de maatregelen van de regering voor ter verbetering van het evenwicht in de keten. Op deze manier probeert het ministerie al meer dan twee jaar tussen de partijen in de keten te bemiddelen, om de positie van de producent te versterken.

De handel, in de sector de sterkste schakel in de keten, wordt door drie organisaties vertegenwoordigd;  Aces, Anged en Asedas. Zij toonden zich bezorgd over de daling sinds 2008 van de afname van melk en melkproducten door de consument en over de daling van de uitgaven aan levensmiddelen.

Ignacio García Magarzo van Asedas meldde dat de melksector prioriteit heeft bij de politiek en dat is volgens hem de verdienste van alle betrokkenen. Zo beschikt men over de best mogelijke informatie van de melksector en kan men deze beter analyseren en transparanter inrichten.

De vertegenwoordiger van de melkindustrie, Federación Nacional de Industrias Lácteas, Luis Calabozo, heeft op de noodzakelijkheid gewezen dat Spanje in een liberale markt na afschaffing van de quotumregeling in 2015, in ieder geval de vraag op de binnenlandse  markt moet bedienen en daarnaast de export moet verbeteren.

Voor de melkveehouders is dat niet de oplossing van de moeilijke situatie met melkprijzen die sinds jaren de productiekosten niet meer dekken. Fernando Sainz de la Maza, algemeen secretaris van het Spaanse EMB lid OPL, en Fernando De Antonio, directeur van de veeteelt divisie van de overkoepelende agrarische landbouwcoöperatie Cooperatives Agrarias, onderstreepten de noodzaak tot bundeling van producentenorganisaties met als doel om met de fabrieken over een reële prijs te kunnen onderhandelen. Momenteel  ligt de prijs op 32€cent per kg melk. Ondanks de prijsstijging ten opzichte van het voorjaar geeft dit niet de garantie dat de melkveebedrijven kunnen overleven.

Astrid Sauvage (EMB)


EMB Agenda

Hier vindt u een aantal van de belangrijkste afspraken in juni 2013:

  • 4.09:  Hoorzitting in het Europees parlement in Brussel met als thema prijsvolatiliteit    in de agrarische markten
  • 5.09:  bestuursvergadering in Brussel
  • 24.09.Melkconferentie van de EU Commissie in Brussel
  • Colofon 


Colofon

European Milk Board
Bahnhofstr. 31
D-59065 Hamm
Tel: 0049/2381/4360495
Fax: 0049/2381/4361153
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org