EMB nieuwsbrief: MELK NIEUWS oktober 2013


Beste melkveehouders, beste geïnteresseerden,

De conferentie over de toekomst van de zuivelmarkt ná 2015, een conferentie van aanzienlijk belang voor ons melkveehouders, werd op 24 september  in Brussel gehouden. Als melkveehouders van de EMB lieten we ons van onze beste kant zien en namen op constructieve wijze deel aan de bijeenkomst, ondersteund  door wetenschappelijke expertise. Daarom mogen we trots zijn op onze prestaties – zeker met het oog op de veronderstelde machtige rol van de zuivelindustrie en hun organisaties. Al hun geld en duurbetaalde professionele lobbyisten hebben hun niet geholpen. Als het onderwerp over melk gaat, zijn het nog steeds de boeren die met vakkennis en goede toekomstperspectieven, voor de dag komen.  

Volgend op de teleurstellende uitkomsten van de hervormingen van de organisatie van de Europese landbouwmarkten – waarin verstandige maatregelen zoals de vrijwillige productieverlaging helaas niet op steun kon rekenen – deed deze conferentie de boeren goed. Zoals in deze EMB Nieuwsbrief wordt vermeld, kondigde Europees Landbouwcommissaris Dacian Ciolos in zijn openingsspeech aan, dat de Europese Commissie van plan is om een monitoringsagentschap op te zetten voor de zuivelmarkt. Het doel is om meer transparantie en daardoor minder prijsvolatiliteit in te markt te laten ontstaan. Hoewel het twijfelachtig is of dit doel kan worden bereikt zonder aanvullende marktinstrumenten voor flexibele volumeregulering. In ieder geval is de eerste stap gezet en is het zeker mogelijk dat het monitoringsagentschap in de toekomst meer macht krijgt.     

Het is nu van belang dat wij, de melkveehouders, de Europese beleidsmakers en de Europese Commissie, aan hun woord houden om dit goede initiatief verder door te voeren. De Commissie wil de zuivelconferentie evalueren en conclusies trekken vóór het eind van dit jaar. Het is verder van het grootste belang dat de Commissie maatregelen en instrumenten voor de zuivelmarkt zo concreet mogelijk specificeert.  

Helaas eindigt de termijn van Landbouwcommissaris Ciolos midden volgend jaar waardoor er weinig tijd meer is. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de nieuwe en vooral wettelijk bindende voorstellen van de Europese Commissie voor dat tijdstip op tafel worden gelegd. Wij, melkveehouders van de EMB, zullen daarom de komende maanden de positieve weg van de Commissaris – maakt niet uit waar -  ondersteunen, maar we zullen ons ook luid en duidelijk in Brussel laten horen als hij afwijkt van deze weg.

Romuald Schaber (President van de EMB)


EU Landbouwcommissaris kondigt oprichting monitoringsagentschap voor de zuivelmarkt aan

Volgens de verklaring van EU landbouwcommissaris Ciolos op 24 september in Brussel tijdens de grote conferentie over de toekomst van de EU zuivelmarkt na 2015, is de Europese Commissie van plan om een monitoringsagentschap op te richten voor de Europese zuivelmarkt.  Op maandelijkse of kwartaalbasis, zal dit agentschap rapporteren over de ontwikkelingen in melkproductie en consumptie, om zo de impact van de toenemende prijsvolatiliteit op de zuivelmarkt na 2015, te verzachten. Het kan zo dienen als een mechanisme om vroegtijdig waarschuwingen af te geven  voor schommelingen in de markt. De Commissaris verklaarde dat er nog moet worden nagedacht over de precieze structuur en context van het monitoringsagentschap.

De European Milk Board vindt het plan van de Europese Commissie om een marktmonitoringsagentschap op te richten, een eerste stap in de goede richting. Transparantie in de markt is absoluut essentieel om flexibel en snel te kunnen reageren op marktontwikkelingen.  Echter, nog steeds is het noodzakelijk voor het agentschap om bij machte te zijn, controle uit te oefenen over het aanbod van melk in de zuivelmarkt. Alleen dan kunnen negatieve gevolgen van ernstige prijsvolatiliteit voor producenten en consumenten, effectief worden bestreden.

Christian Schnier (EMB)


Melk conferentie in Brussel: Europese melkveehouders presenteren wetenschappelijk onderbouwde voorstellen voor de EU zuivelmarkt ná 2015

Het volgende persbericht werd gepubliceerd tijdens de conferentie “De EU zuivelsector: ontwikkelingen na 2015” op 24 september 2013 in Brussel.

(Brussel, 25 september 2013) Ongeveer 450 vertegenwoordigers uit de zuivelsector en Europese instituten, kwamen gisteren bij elkaar op een conferentie in Brussel om over de toekomst van de Europese zuivelmarkt na de afschaffing van de melkquota, te discussiëren. Op de conferentie presenteerde de Europese Commissie de resultaten van een groot onderzoek over de EU zuivelmarkt na 2015, waarop de verschillende vertegenwoordigers van de EU zuivelmarkt konden reageren. Het is de bedoeling van de Europese Commissie om de informatie en meningen te verzamelen als basis voor noodzakelijke aanvullende besluiten voor de EU zuivelsector.

Als één van de drie hoofdsprekers en de enige die de belangen van de Europese melkveehouders verdedigde, kreeg de European Milk Board (EMB) de gelegenheid om haar eigen voorstellen voor de EU zuivelmarkt na 2015, te presenteren. EMB-president Romuald Schaber en Mw. Dr. Andrea Fink-Kessler van het Duitse Bureau voor Landbouw- en Plattelandsontwikkeling (Büro für Agrar- und Regionalentwicklung - BAR) presenteerden de inhoud en conclusies van deze nieuwe studie over een Europese Monitoring Agency (Europees monitoringsagentschap) in opdracht van de EMB. Volgens de resultaten van de studie kan een Europese Monitoring Agency – door flexibele aanpassing van de geproduceerde volumes aan de vraag – een solide marktevenwicht garanderen en de melkprijzen op een gemiddeld kostendekkend niveau houden. Waarmee een duurzame en wijdverbreide melkproductie in de EU kan worden gegarandeerd.

Na de conferentie legde EMB-president Romuald Schaber uit: “De conferentie van vandaag bevestigt nogmaals hoe belangrijk het is dat de melkveehouders van de EMB hun vasthoudendheid en expertise tonen in de discussie over de zuivelmarkt na 2015. De gevaarlijke en onrealistische ideologie die het liberaliseren van de melkmarkt inhoudt, moet met goede argumenten worden bijgestuurd. Wij moeten daarom een kritische houding aannemen tegenover  toekomstige prognoses. Ervaringen in het verleden hebben aangetoond dat toekomstverwachtingen in de praktijk meestal niet uitkomen. Daarom is het essentieel dat er goede instrumenten voor ons voorhanden zijn waardoor het mogelijk is om direct en flexibel in te grijpen op marktbewegingen, wanneer dat nodig is.” »

Christian Schnier (EMB)


Publicatie van wetenschappelijke studie over EU monitoringsagentschap

De belangrijkste vraag van de European Milk Board (EMB) betreffende een Europees monitoringsagentschap gericht op flexibele volumeregulering in de EU melkmarkt is voor het eerst met wetenschappelijke feiten onderbouwd. Het deskundigenrapport werd opgesteld door het Bureau voor Landbouw- en Plattelandsontwikkeling ( Büro für Agrar- und Regionalentwicklung) in Duitsland, geleid door Dr. Andrea Fink-Keßler en werd officieel gepresenteerd in Brussel op 24 september op een conferentie over de toekomst van de zuivelmarkt na 2015.

Uitgangspunt voor de studie is de Europese melkcrisis van 2008/09 en de deregulering van de EU melkmarkt die in 2003 is begonnen. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat de huidige situatie op de melkmarkt al bedreigend is voor het voortbestaan van veel gezinsbedrijven in de melkveehouderij, de toekomst na afschaffing van het melkquotum in 2015 is nu al begonnen. De feiten spreken voor zich: in de EU-15 is één op de vijf melkveehouders tussen 2007 en 2009  gestopt. In de EU-27 heeft één op de drie melkveebedrijven hier al voor gekozen

De studie toont op schokkende wijze aan hoe de melkcrisis en de daaropvolgende jaren, veel melkveebedrijven financieel aan de afgrond heeft gebracht. De melkproducenten hebben omzet verloren, waren niet meer in staat hun schulden af te betalen, hebben alle reserves verbruikt en zijn in een aantal gevallen failliet gegaan. De zwaarste klappen zijn gevallen bij de grote, sterk gegroeide en gespecialiseerde melkveebedrijven die door politici en adviseurs de toekomst van Europa worden genoemd. 

En zelfs de consumenten hebben niet geprofiteerd van de lage boerenmelkprijzen. Bijvoorbeeld in 2009 is de consumentenprijs niet gedaald, maar met 14 procent gestegen ten opzichte van de prijzen vóór de melkcrisis. Volgens de studie, zijn de consumentenprijzen “in hoge mate ontkoppeld” van de boerenmelkprijzen, zoals de Europese Commissie in 2009 al vaststelde in een rapportage over de voedselvoorzieningketen.

De studie over het monitoringsagentschap toont aan dat de politieke aanpak en de instrumenten in het Melkpakket, ongeschikt zijn en niet de “wortel van het kwaad” op de melkmarkt aanpakken – de overproductie aan melk. Er zijn politieke actiemogelijkheden. In artikel 39 van het Verdrag van Lissabon over het functioneren van de EU lidstaten, staat dat het EU landbouwbeleid stabiele markten moet garanderen en een eerlijke levensstandaard voor de landbouwbevolking. Daarnaast tonen statistieken aan dat sinds de melkcrisis, de melkmarkt werd gestabiliseerd met relatief kleine verlagingen van één a  twee procent van het melkvolume op de markt.

Volgens de studie kan een Europees marktmonitoringsagentschap met algemeen verbindende macht, de marktsignalen snel omzetten naar de melkproducenten. De flexibele aanpassing van de melkproductie kan het evenwicht in de markt herstellen en stabiele melkprijzen opleveren binnen een richtprijsbandbreedte op een gemiddeld kostendekkend niveau. Daarom is het  monitoringsagentschap een realistisch instrument om melkproductie in geheel Europa te garanderen waarmee het een vitaal onderdeel blijft van de economie in achtergestelde- en bergregio’s.  

Details van de resultaten en conclusies van de studie kunt u in zowel de korte als de lange versie in het Engels en Duits  downloaden van de site van de European Milk Board:  http://www.europeanmilkboard.org/emb/positions.html

Christian Schnier (EMB)

Red: De verkorte versie is door de DDB tevens in het Nederlands vertaald en kunt u vinden op onze site: 

http://www.ddb.nu/site/assets/files/4520/bar_bericht_monitoring_agency_handout_samengevoegd_alles_nl_1.pdf


Nieuwe volle faire melk gelanceerd in België

In België heeft de Fair Milk familie, geïnitieerd door de EMB in Europa, een nieuw familielid. Na de succesvolle lancering van de halfvolle melk, de chocolademelk en het roomijs, heeft de coöperatie Faircoop haar pakket verder uitgebreid met een volle melk onder het Fairebel label. De meerderheid van de Faircoop leden behoren tot het Belgische EMB-lid MIG.

Fairebel volle melk werd officieel gepresenteerd aan het publiek op 28 september in het centrum van Brussel. Levende koeien, vergezeld van de welbekende EMB kunstkoeien in de landenkleuren - de Faironika’s, vormden een perfecte achtergrond voor het openingsevenement dat een aantrekkelijk schouwspel vormde voor het toegestroomde publiek waaronder veel gezinnen met kinderen.

Trouw aan het ethos van Fairebel, wordt de volle melk net als de andere producten verkocht voor een prijs die alle betrokkenen bij de productie en vermarkting verzekert van een eerlijke beloning terwijl de melk aan de consumenten verkocht wordt voor een eerlijke prijs. Tegelijkertijd wil Fairebel de consumenten weer een volle melk aanbieden die de natuurlijke omstandigheden  weerspiegelt waardoor het vetgehalte seizoensmatig varieert als gevolg van het beschikbare voer en daglicht. In tegenstelling tot de gebruikelijke, gestandaardiseerde volle melk, met 3.5% vet, zit het vetgehalte van Fairebel volle melk tussen de 3.8 en 4.4 %. Hoewel de laatste UHT- technologie een lange houdbaarheid garandeert, zijn de smaak en kwaliteit vergelijkbaar met die van rauwe melk. Belgische consumenten hebben weer een reden om te glimlachen.

Erwin Schöpges (President Faircoop)


Bericht uit Zwitserland

De melkprijzen in Zwitserland blijven te laag. BOM, de Interbranchorganisatie die wordt gedomineerd door detailhandelsketens en melkverwerkers, is niet van plan de richtprijs te verhogen. Hoewel de richtprijs slechts een advies is, zou een verhoging - waar de melkproducenten al maanden om vragen - wel het goede signaal afgeven aan alle spelers. Er zijn drie redenen waarom de melkprijs niet stijgt:    

  • De melkfabrieken die vlak voor de quota-uitbreiding sterk hebben geïnvesteerd in extra verwerkingscapaciteit voor industriële producten, zitten in financiële problemen.   Prijsstijgingen zijn niet zo gemakkelijk te realiseren in deze productcategorie. Ze zijn eenvoudigweg te gemakkelijk inwisselbaar. Deze melkfabrieken zijn daarom niet in staat de richtprijs uit te betalen aan hun boeren. Daarbovenop ontvangen ze, omdat ze de slechtste melkprijs uitbetalen, te weinig melk om hun verwerkingscapaciteit maximaal te benutten.  
  • Het aantal melkkoeien is gekrompen. Belangrijkste reden hiervoor zijn de voortdurende lage opbrengsten. In de huidige situatie zoeken veel melkveehouders naar alternatieven voor hun huidige melkkoper. Als de boerenmelkprijzen op dramatische wijze afdrijven van de prijzen voor verschillende zuivelproducten, is wisseling van koper onontkoombaar. Echter, daarmee lopen de melkfabrieken die al hard geraakt zijn, nog meer gevaar.
  • De detailhandelsketens zijn voorvechters van de lage prijzen. Daarom accepteren ze geen hogere melkprijzen. En ze weten heel goed dat hun marktmacht zo groot is dat melkprijsstijgingen alleen kunnen worden gerealiseerd als zij ze accepteren.

Het opkomende scenario in Zwitserland toont aan dat constante lage melkprijzen hun effect hebben op het geproduceerde volume. Melkprijzen zijn al jarenlang uiterst laag, waardoor boerenbedrijven dringend verlichting in hun financiële situatie nodig hebben, vooral nu er sprake is van gunstige marktomstandigheden. Echter, in de top van de BOM zijn ze blind voor de realiteit. Zelfs de ontwikkelingen in de afgelopen maanden heeft hen geen reden gegeven om na te denken: vorig jaar nog loste Zwitserland, ondanks de aan de melkproducenten opgelegde heffingen, 10.000 ton boter op de wereldmarkt. Dit jaar echter, heeft Zwitserland al 500 ton boter geïmporteerd.

Werner Locher (BIG-M)


EMB Agenda

Hier vindt u een aantal van de belangrijkste afspraken in oktober 2013:

  • 14.10.: Advisory Group over het GLB van de Europese Commissie in Brussel
  • 15.10.: EMB Bestuursvergadering in Brussel

Colofon

European Milk Board
Bahnhofstr. 31
D-59065 Hamm
Tel: 0049/2381/4360495
Fax: 0049/2381/4361153
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org