EMB Nieuwsbrief: MELK NIEUWS januari 2014


Beste melkveehouders en geïnteresseerden,


Opnieuw staan we op de drempel van een nieuw jaar.

De laatste maanden is de melkprijs voor melkproducenten met kleine stapjes gestegen. In veel EU landen heeft de melkprijs de magische grens van 40 cent overschreden. Jammer genoeg zijn er ook uitzonderingen, zoals Frankrijk en de Baltische Staten. Dat de prijzen daar niet navenant stijgen zoals in de rest van Europa laat ons opnieuw twijfelen aan het functioneren van de melkmarkt. In het bijzonder omdat de zuivelindustrie het stijgen van de prijzen verklaart door een wereldwijd stijgende vraag naar zuivelproducten.

Wij melkveehouders vragen ons af: heeft de wereldmarkt alleen invloed op Duitsland en Nederland en niet op Frankrijk? Of hebben de door de politiek aan de Franse melkveehouders opgelegde langdurige contracten en de door de melkverwerkers gedomineerde interbranchevereniging CNIEL hier iets mee te maken? Of manipuleert de zuivelindustrie in veel EU-landen misschien doelbewust de uitbetaalde melkprijs naar boven? Zodat melkveehouders kort voor de afschaffing van het melkquotum gerust gesteld zijn over de gouden toekomst die hen door de zuivelindustrie wordt voorgespiegeld?   

Een ding is duidelijk: de hogere melkprijs is met het oog op de gestegen productiekosten nog onvoldoende om nette winsten te bereiken waarmee reserves kunnen worden opgebouwd. Ze zijn echter wel voldoende hoog om de productie te laten stijgen. En precies daar ligt het risico. De dag dat de markt keert, komt. De vraag is alleen: wanneer?

De EU Commissie heeft in het afgelopen jaar aangekondigd dat er voor de melkmarkt een waarnemingsagentschap zal worden ingesteld. De EMB juicht dat uitdrukkelijk toe. We zijn benieuwd hoe snel dit project in praktijk wordt gebracht. Voor de EMB is één ding duidelijk: het kan niet zo zijn dat alleen de marktontwikkelingen of de marges in de afzonderlijke fases worden bekeken. Wat belangrijk is, is dat er zo snel als mogelijk werkzame marktinstrumenten worden geïmplementeerd om in het geval van een marktcrisis ook handelingsbekwaam te zijn.

Dit te bereiken, is voor de EMB het belangrijkste doel in 2014.

 Romuald Schaber (President EMB)2014: Europa in beweging?

Dit wordt een opwindend nieuw jaar. Tenminste, die indruk krijg je als je naar de agenda van de Europese instituten kijkt. In mei vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats en daarna wordt een nieuwe Europese Commissie gevormd die door het Parlement en de Raad moet worden benoemd. Eind oktober 2014 eindigt de ambtstermijn van de oude Commissie. In het bijzonder landbouwcommissaris Dacian Ciolos moet voor die datum nog een aantal zaken in beweging zetten. Er zijn nog belangrijke deadlines betreffende zuivelzaken te behalen. Nieuwe voorstellen voor de melkmarkt moeten halverwege dit jaar zijn ingediend. Deze zijn broodnodig want zowel het Melkpakket als de hervorming van het GLB bevatten geen instrumenten die de stabiliteit in de zuivelsector garanderen.

In september vorig jaar, kondigde landbouwcommissaris Ciolos een monitoringsagentschap voor de melkmarkt aan. Deze aankondiging moet nog voor de zomervoorstellen in daden worden omgezet om te voorkomen dat de zuivelsector in dezelfde chaotische situatie wordt gebracht als jammer genoeg in Zwitserland het geval is. Omdat er daar geen verstandige instrumenten zijn geïmplementeerd na de afschaffing van de melkquotering in 2009, zijn de prijzen in elkaar geklapt en is er van herstel nog steeds geen sprake. Het gevolg hiervan is dat er iedere dag melkveebedrijven hun deuren sluiten; de nationale  melkproductie daalt continue.

Hoewel het monitoringsagentschap zoals aangekondigd door Ciolos, een eerste belangrijke stap is voor de EU, moeten er meer stappen worden genomen. Naast het monitoren van de markt, moet dit agentschap ook in kunnen grijpen en volumes kunnen aanpassen, want kostendekkende melkprijzen kunnen zonder deze aanpak niet worden bereikt.  

Natuurlijk beslist de Commissie niet zelfstandig over de zuivelmarkt. De ministerraad en het parlement hebben ook een belangrijke stem in het kapittel als het om nieuwe regelingen gaat. Hoewel al meerdere landbouwministers zijn overtuigd van het feit dat de melkmarkt een verstandig reguleringskader nodig heeft, zijn er nog steeds overheden die zich blind staren op liberalisering. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland volharden in hun standpunt dat tegen Europa-brede melkproductie in gaat. Het is van het allergrootste belang dat hier stappen vooruit worden gezet en voor 2014 is het een hoofddoel voor de EMB om deze extremisten inzicht te geven in hoe duurzame melkproductie kan worden bereikt in de EU. Want hoe dichter we bij het einde van de EU melkquotering komen, hoe belangrijker het wordt om aan te tonen dat de gekozen weg van deregulering en dominantie door de zuivelindustrie, niet tot een doodlopende weg moeten leiden: veel melkveebedrijven in Europa stoppen met de melkproductie en het personeelsbestand in de zuivelsector loopt terug.

Dus om zaken echt in beweging te krijgen moet er dit jaar veel gebeuren: door politici, melkveehouders en consumenten. Aan de slag!

Silvia Däberitz (EMB)


Persconferentie: Wat heeft de toekomst in petto voor de EU zuivelmarkt?


De EMB heeft de volgende uitnodiging verzonden betreffende de EMB persconferentie op de Internationale Grüne Woche (IGW) op donderdag 16 januari 2014 in Berlijn.  

Beste mediavertegenwoordigers,,

Wat brengt 2014 de Europese melkproducenten? Na de goedkeuring van het Melkpakket en de hervorming van het GLB, die nauwelijks verbeteringen opleveren voor de boeren, is het einde van de melkquotering in zicht terwijl de melkprijzen de productiekosten nog steeds niet dekken.   

Echter, er gebeurt wel wat: de EU Commissie heeft recent maatregelen voor 2014 aangekondigd die tot een marktmonitoringsagentschap moeten leiden voor de zuivelsector. Dit is een eerste stap in de richting van een reeds lang bestaande wens van de European Milk Board (EMB).

Maar wat kan een monitoringsagentschap bereiken? Is het alleen een schrale dekmantel voor politici of kan het leiden tot langdurige stabiliteit van de melkmarkt? En wat doen de melkproducenten in 2014 om er regels door te krijgen die een eerlijke melkprijs op moeten leveren?   

Het bestuur van de European Milk Board geeft graag antwoord op deze vragen tijdens de persconferentie op de Internationale Grüne Woche in Berlijn.

U bent van harte uitgenodigd op de persconferentie in het beurscomplex–

Hal 6.3, Perscentrum Kamer B – om 13:00 uur op donderdag 16 januari 2014.

Christian Schnier (EMB)Succesvolle mobilisatie in Brussel op 18 en 19 december

Meer dan 2000 mensen verzamelden zich op vijf kruispunten in het Europese kwartier in Brussel op donderdag 19 december 2013, op initiatief van de Alliance D19-20, een onpartijdig platform van individuen, boeren, associaties, activisten netwerken en vakbonden die twee eisen hebben: opheffing van de maatregelen uit het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur als de manier om uit de crisis te komen en een eind aan de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) tussen de EU en de VS die achter gesloten deuren plaatsvinden zonder dat de Europese burgers in staat worden gesteld om hun visie op de gang van zaken te geven. De MIG en FMB, ledenorganisaties van de EMB, behoren tot de Alliance D10-20.

Met 300 aanwezigen was de bijeenkomst op 18 december al een groot succes. Georganiseerd samen met het Alter Summit netwerk, kon het profiteren van de aanwezigheid van Susan Georges van het ATTAC netwerk, evenals van zeven Europeanen die kwamen praten over de sociaal- politieke situatie in hun landen en werkgelegenheidssectoren. De stemming op de bijeenkomst was dynamisch en strijdbaar, een goede start voor de volgende dag en toekomstige campagnes.

De demonstratie op de 19dedecember was inderdaad een groot succes. Zoals gepland blokkeerde de alliantie om 7 uur ’s ochtends vijf strategische kruispunten in het Europese kwartier met behulp van tractoren en ander voertuigen, maar bovenal met behulp van 2000 mensen die naar de demonstratie toekwamen. De groot opgeroepen politiemacht voorkwam dat de demonstranten het topoverleg konden blokkeren.  

De doelen van de demonstratie werden echter behaald: om verschillende sectoren samen te brengen en een campagne te organiseren waarmee op een meer radicale wijze werd actie gevoerd dan in de laatste paar jaar en de publieke opinie bewust te maken van minder bekende thema’s die catastrofale gevolgen kunnen hebben. De energie van de demonstratie was meer dan voelbaar op de verschillende blokkade plaatsen en tijdens de gezamenlijke mars naar de locatie, het dichtst bij het EU topoverleg.

Alle bij de actie betrokken partijen hebben aangegeven dat ze bereid zijn langdurig de strijd aan te binden tegen het Europees beleid dat schadelijke gevolgen heeft voor de Europese bevolking. Alliance D19-20 heeft bewezen dat het in België mogelijk is om gezamenlijk de strijd aan te gaan en nodigt andere partijen uit om aan te sluiten in 2014. Tot die tijd roept de alliantie het publiek op om de petitie te ondertekenen die op hun website te vinden is.    

Honderden artikelen, foto’s en video’s over deze dag van gezamenlijke actie zijn op internet verschenen en zijn te vinden op de website van de alliantie: www.d19-20.be

Luc Holland (MIG en Alliance D19-20)Melkfabrieken en de handel  blokkeren stijging van de melkprijs

Opnieuw is zuivel Interbranchorganisatie BOM tijdens hun laatste vergadering niet in staat gebleken om de referentieprijs voor melk met een gematigde drie centimes te verhogen.  De stijging waartoe de vertegenwoordigers van de producenten  hadden opgeroepen, werd geweigerd door de afnemers. In plaats daarvan wordt een model voor het berekenen van de referentieprijs gebruikt die de prijs met twee centimes verhoogt, gebaseerd op de winkelprijzen van vijf maanden geleden. Maar omdat deze referentieprijs niet-bindend is, ontvangen slechts weinig melkproducenten werkelijk een hogere opbrengstprijs. Voor hen blijft de melkprijs hetzelfde of daalt zelfs iets, omdat de ervaring leert dat na de jaarwisseling steeds meer melk wordt uitbetaald in B en C prijzen.

Het feit dat de melkprijzen nog steeds de kosten niet dekken, resulteren in een lagere aanlevering van melk in Zwitserland dan is ingeschat en wordt gevraagd door de melkhandelsorganisaties. Er is ook te weinig voer om de winter door te komen en onvoldoende rendement op de melk maken het niet waard om extra voer bij te kopen. Pasgeboren stierkalveren worden direct verkocht. Prijzen voor deze dieren zijn historisch laag. Elke week worden ze met honderden direct afgevoerd naar de slacht.

De neerwaartse trend betreffende aantallen melkkoeien houdt sinds  2012 aan. In okotber 2013 was het aantal al 2% lager dan in oktober 2012. Dat betekent 11.600 koeien minder binnen één jaar en zelfs 20.000 koeien minder sinds vorig jaar. Een ander opvallend statistisch gegeven over de Zwitserse veestapel is het feit dat het aantal jonge koeien (2 tot 3 jaar) met 8,5% is gedaald, terwijl het aantal oudere dieren met 3.5% is gestegen. Boeren melken de oudere dieren simpelweg een beetje langer door, maar er is gebrek aan vervanging! De onvermijdelijke vraag rijst wanneer de melkkopers en de handel zich zullen realiseren dat melk alleen duurzaam kan worden geproduceerd als de melkprijs de productiekosten dekt. 

Werner Locher (BIG-M)"We zijn de landbouwindustrie zat”:  demonstratie in Berlijn op 18 januari

Opnieuw heeft de alliantie Meine Landwirtschaft (Mijn landbouw) in samenwerking met ARC 2020, Abl en vele andere maatschappelijke organisaties, de bevolking opgeroepen deel te nemen aan een grote demonstratie in Berlijn op 18 januari. Onder het motto “Goed Voedsel, Goede Landbouw voor iedereen” roept men op tot een meer ecologisch, eerlijker en op gezinsbedrijven gestuurde landbouwpolitiek.

Om een echt duidelijk politiek statement te maken zijn meer dan 20.000 demonstranten nodig. Meer informatie over de demonstratie vindt u op www.wir-haben-es-satt.de.

 


Programma:

08:00 uur    Ontbijt in de Markthalle IX

11:00 uur    Verzamelen voor de demonstratie op het Potsdamer Platz

12:00 uur    Demonstratie bij het kantoor van de Kanselier, waar de demonstratie wordt beëindigd

15:00 uur    Einde demonstratie gevolgd door Rock for Nature met Ratatöska

14.30 uur    Politieke soep in de Heinrich Böll Stichting – opwarmen, netwerken en eten

Christian Schnier (EMB)


 

EMB agenda

Onderstaand vindt u een aantal belangrijke afspraken van het EMB bestuur in januari 2014:

  • 16.01.: Persconferentie Internationale Grüne Woche  (IGW) in Berlijn

  • 17.01.: Bestuursvergadering in Berlijn

  • 20.01.: NGO workshop over EU-VS vrijhandelsverdrag (TTIP) in Brussel

Colofon

European Milk Board ASBL
Rue du Commerce 124
B-1000 Bruxelles
Tel: +32 2808 1935
Fax: +32 2808 8265
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org