EMB nieuwsbrief: MELK NIEUWS augustus 2014              


Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

Een recente studie uit Zwitserland over de afschaffing van de melkquotering, geeft een indicatie van wat de Europese melkveehouders in 2015 te wachten staat.

De conclusie van de studie in een notendop: vijf jaar na de afschaffing van de melkquotering hebben de Zwitserse producenten nog steeds geen stabiele marktvoorwaarden. Met als gevolg dalende prijzen voor de producenten, een verslechtering van de marktpositie van melkveehouders ten opzichte van de positie van de zuivelindustrie en een ongunstige stijging van het volume van goedkope zuivelproducten.  

Wat kunnen we leren van de Zwitserse situatie? Zonder extra crisisinstrumenten aan het einde van het quotumtijdperk staat ons als melkveehouders eenzelfde scenario te wachten als dat van onze Zwitserse collega’s. melkproductie zal verdwijnen uit bepaalde regio’s en steeds meer melkveebedrijven zullen hun deuren sluiten.  

De Zwitserse studie en een persconferentie georganiseerd door de EMB over de afschaffing van het Zwitserse melkquotumsysteem vindt u in deze nieuwsbrief.

Een ander onderwerp in dit nummer is dat over melkproducentenorganisaties. Sinds deze zijn ingesteld hebben een flink aantal producenten in Europa al een manier gevonden om hun positie in de markt te verbeteren. In navolging op de France Milk Board en de MEG Milch Board (Duitsland), hebben de Belgen zich eind juli verenigd in de organisatie WAFAB. Met als doel om producenten meer gewicht te geven en de melkproductie op lange termijn te verzekeren.

Het is te hopen dat zoveel mogelijk boeren zich aansluiten bij deze verenigingen om “samen sterker” te worden, zoals het motto van WAFAB beoogt.

Paul de Montvalon, Lid van het EMB bestuurZwitserse melkmarkt studie toont aan: afschaffing van de melkquotering heeft geleid tot drastische ontwikkelingen

Bron: EMB

Op 23 juli heeft de EMB samen met het Zwitserse lid BIG-M een persconferentie gehouden voor het Europese Parlementsgebouw in Brussel over de afschaffing van de melkquotering. Ze presenteerden een recente Zwitserse studie over de ontwikkelingen in de Zwitserse melkmarkt.

Kern van de studie: vijf jaar na de afschaffing van de melkquotering, hebben de producenten nog steeds geen stabiele marktvoorwaarden voor de lange termijn.

Een tweede consequentie van de afschaffing van het Zwitserse melkquotum in 2009 is de versterkte druk op de opbrengstprijzen voor de boeren. Van 2010 tot 2012 is de waarde van de melk, bestemd voor de Zwitserse melkverwerkende industrie, afgenomen met 24% vergeleken met de opbrengstprijs van 2000 tot 2002, als gevolg van het toegenomen productievolume na de afschaffing van de melkquotering. Melk bestemd voor de kaasproductie nam in waarde af met 15%, biologische melk met 19%.  

Nog een ander effect. Volgens de Zwitserse studie, is de grotere marktconcentratie van de verwerkende industrie ten opzichte van de producenten die de ondergeschikte marktpositie van de producenten nog verergeren. Tussen 2003 en 2012, vergrootten de vier grootste melkverwerkers hun volume met 38% en hun marktaandeel steeg van 44% naar 56%.

De verdeling van de groei in volume heeft slecht uitgepakt voor de gehele Zwitserse zuivelsector sinds de afschaffing van de melkquotering. De concentratie heeft zich voornamelijk voorgedaan in de goedkopere segmenten boter en melkpoeder, die vaak alleen met verlies kunnen worden geëxporteerd. 

Wat deze ontwikkeling in de praktijk voor Zwitserland heeft betekend is dat de voortdurende lage opbrengstprijzen veel boeren hebben gedwongen hun bedrijfsvoering te beëindigen – ook degenen die eigenlijk goede bedrijfsomstandigheden hadden. Boerenbedrijven sluiten nog steeds hun deuren, wat een direct effect heeft op de regio en het culturele landschap.  

Conclusies over de ontwikkelingen in de EU na afschaffing van het melkquotum in 2015

De  studie biedt belangrijke inzichten over eventuele ontwikkelingen op de Europese melkmarkt als de melkquotering in 2015 wordt afgeschaft.

Er zijn duidelijke parallellen met de Zwitserse situatie en de vrees is dat Europese producenten zullen worden overgelaten aan hun lot. Kostendekkende prijzen en stabiliserende crisisinstrumenten zijn daarom cruciaal om de melkproductie op de lange termijn te garanderen.  

Beleidsmakers worden opgeroepen om te leren van de Zwitserse ontwikkelingen. De komende tijd zal de EMB de resultaten van de Zwitserse studie bespreken met besluitvormingsinstellingen in Brussel (de Europese Commissie, de landbouwraad van het Europees Parlement) en op nationaal niveau.

De complete studie in een samenvatting kunt u vinden op: http://www.europeanmilkboard.org/en/emb/studien.html

De studie is uitgevoerd door Dr. Therese Haller van de Universiteit voor toegepaste wetenschappen voor landbouw, bosbouw en voedsel van Bern.

Regina Reiterer, EMB“ De euforie was snel uitgedoofd” – interview met Anton Bucher

Bron: BIG-M

De Zwitsers schaften hun melkquotumsysteem voorgoed af in 2009.  Anton Bucher, melkveehouder te Stüsslingen in Zwitserland met 40 koeien, geeft een overzicht van de veranderingen voor de melkveehouders vanaf dat moment.  

Mijnheer Bucher, hoe was uw situatie voor de afschaffing van het melkquotum?

Voor de afschaffing, vertegenwoordigde het melkquotum voor ons een starre situatie. De mogelijkheden waren beperkt  natuurlijk. Dus naar het moment van de afschaffing waren we nogal euforisch, want na de afschaffing zouden we de mogelijkheid hebben om meer te kunnen produceren.

Hoe is het verder gegaan?

De euforie doofde snel uit omdat de prijs in elkaar zakte met de grote toename van het volume. In de beste tijden van het melkquotum was de melkprijs 1 franc per liter (nu 83 eurocent). Vlak voor de afschaffing, kregen we 70 centimes (nu 58 eurocent), en na de afschaffing, bijvoorbeeld in de zomer van 2012, ontving ik nog geen 50 centimes (nu 41 eurocent). We zijn al jaren niet meer in staat onze kosten te dekken.

Voor de afschaffing van de melkquotering was er sprake van om  in Zwitserland het aanbod onder private wetgeving te regelen na 2009. Wat is daarvan terecht gekomen?

Eigenlijk had iedereen een opvolg regeling verwacht na de quotering, maar dit is niet gelukt. Het plan is nooit doorgevoerd. Ongetwijfeld is dit voor een groot deel te wijten aan het gebrek aan solidariteit tussen de boeren. Een aantal wilden meer melken, ongeacht de impact die dit op de markt zou hebben. Elke boer maakte zich alleen druk om z’n eigen bedrijf.  

Hoe ziet u uw eigen toekomst in de melkproductie?

Ik heb vier kinderen en geen van hen is bereid om door te gaan in de melkveehouderij. Als ik nu weer voor de keuze zou staan, weet ik ook niet of ik nog zou beginnen in de melkveehouderij.  Je moet vandaag de dag veel moed hebben als jonge boer.

Hoe denken je collega’s hierover?

Het beëindigen van de quotering versnelde de veranderingen hier in de gemeenschap. Aan het eind van de quotering waren er nog 9 of 10 melkveehouders; nu zijn er nog maar 3 over, en volgend jaar is er nog maar één over. Eén van de twee die gaat stoppen, stopt omdat zijn bedrijf niet langer voldoet aan de dierenwelzijnseisen, en ik stop, zoals ik al zei, omdat mijn kinderen het melkveebedrijf niet over willen nemen.

Hoe denkt u dat de Zwitserse melkproductie zich over het algemeen in de komende jaren  zal ontwikkelen?

Alleen als ze het voor elkaar krijgen om hoogkwalitatieve producten te verkopen, dat wil zeggen zich kunnen vestigen in het kwaliteitssegment, hebben ze een kans. Bulkproductie is vervangbaar: die kan je overal produceren. Daar zit voor Zwitserland geen toekomst in.

Hoe kan de markt worden gestabiliseerd?

Ik ben steeds meer van mening dat het volume aan de vraag moet worden aangepast. Dat zou het beste zijn voor alle betrokkenen.

Dank u wel voor het interview, mijnheer Bucher!

Silvia Däberitz, EMB


In België verenigen producenten zich in de WAllonia FArmers Board (WAFAB)

Bron: WAFAB                                                                                                      

Op een persconferentie op 25 juli in Libramont, België, kondigden Belgische boeren de oprichting van de WAllonia FArmers Board (WAFAB) aan. Doel van deze stap is om de positie van de Waalse producenten in de markt te verbeteren, die, zoals overal in Europa, zwak is.

De melkproducenten zijn niet in staat om hun belangen afdoende te laten behartigen en hebben geen tegenmacht die deze naam waardig is. Het belangrijkste voor de Waalse producenten is om één  enkele structuur te hebben die puur  is  opgericht  om  voor hun belangen op te komen

De taken van de WAFAB

De rol van de organisatie zonder winstoogmerk is om duurzame landbouwproductie te garanderen in Wallonië, op te treden als monitoringscommissie van de agrarische markt,  de ontwikkeling van de productie en de opbrengstprijzen in de gaten te houden, en de belangen van producenten te behartigen in onderhandelingen met kopers van hun producten. De organisatie wil ook de productiekosten optimaliseren door als kopersvereniging te fungeren in het belang van agrarische productie.  Verder wil men opdracht geven voor studies over, bijvoorbeeld, innovatieve productiemethoden en over de marktontwikkeling.

In de formatie van de WAFAB ziet de European Milk Board (EMB) een belangrijk middel om de boerenbelangen te versterken. In andere landen, zoals Frankrijk en Duitsland met de France Milk Board en de MEG Milch Board, zijn ook al producentenorganisaties die de boeren helpen hun positie te versterken in de markt.

Het is nu aan de producenten om deze kans te grijpen en lid te worden van de WAFAB. Hoe meer boeren mee doen, hoe sterker de WAFAB hen kan vertegenwoordigen.

Regina Reiterer, EMB


Nieuwe Landbouwraad van het Europees Parlement

Bron: Europees Parlement

Begin juli koos het Europees Parlement de nieuwe Landbouwraad voor de komende zittingsperiode. De belangrijkste politieke partijen slaagden er in om de Eurosceptici op afstand te houden en de belangrijkste plaatsen te bezetten.

De nieuwe voorzitter is de Poolse Christen Democraat Czeslaw Adam Siekierski. Hij leidt het Commissie kantoor de komende 2,5 jaar samen       met 4 vicevoorzitters.

Een groot aantal bekende gezichten blijven in de landbouwraad: een paar actieve leden zitten er niet meer in (waaronder Elisabeth Jeggle, Britta Reimers, Alfred Rubiks, en Sergio Silvestris).

De uitsplitsing naar partijen van de 45 volwaardige leden ziet er als volgt uit: Christen Democraten EPP (13), Sociaal Democraten S&D (9), Europese Conservatieven en Reformisten ECR (5), de  alliantie van Liberalen en Democraten ALDE (4), Verenigd Europees Links GUE/NGL (4), de Groenen  (4), Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD) (3), Niet-aangesloten Leden (3).

Paolo de Castro (IT) is de nieuwe agrarische coördinator voor de sociaal democraten; de Duitse parlementsleden Albert Deß en Martin Häusling zullen dezelfde rol vervullen voor respectievelijk het EPP en de Groenen. James Nicholson (VK) wordt agrarisch coördinator voor de ECR, Lidia Senra uit Spanje voor Verenigd Europees Links (GUE/NGL), en Stuart Agnew (VK) voor EVDD. Jens Rohde (DK) werd gekozen als agrarisch coördinator voor de Liberalen (ALDE).

We nemen de komende weken contact op met de bekende en nieuwe gezichten van de Landbouwraad en gaan door met onze intensieve lobby.

De volledige lijst met de leden van de Landbouwraad en hun plaatsvervangers vindt u op: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/members.html#menuzone

 

Regina Reiterer, EMB


Nieuws uit Brussel                                                                          

Bron: wikimedia commons

Hier vindt u nieuws uit Brussel:                                                                                                                                                     

Italië voorzitter van de EU (1 juli - 31 december)

Op 1 juli nam Italië het presidentschap van de EU over van Griekenland, met vermelding van het feit dat hun prioriteiten tot het eind van dit jaar zullen zijn: hervorming biologische landbouw, het implementeren van voorzieningen voor school melk en –fruit, hervorming wijnbouw, herziening van wetgeving omtrent zaden, gewasbescherming en dierenwelzijn.

 

EU melkveebedrijven rapport 2013: producenten marges extreem volatiel

Op 3 juli publiceerde de Europese Commissie het “EU melkveebedrijven rapport 2013”. Volgens het rapport, kenmerkten de afgelopen vijf jaar zich in enorme verschillen in melkproducenten marges, zowel jaar-op-jaar als per kwartaal.

Het rapport stelt dat 2010 en 2011 positief zijn geweest voor gespecialiseerde melkveebedrijven. Gemiddeld bereikten de EU-27 producenten hogere netto toegevoegde waarde per arbeidsjaareenheid dan in 2007. Dit was, aldus het rapport, te danken aan betere bruto marges en een significante stijging in de melkproductie.   

Het volledige rapport kan worden gevonden op: http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/167_en.htm

 

Landbouwministerraad (14 juli, Brussel): geen vetcorrectie

De leden van de Landbouwministerraad waren niet in staat het eens te worden over een aanpassing van de vetcorrectie en de introductie van extra crisisinstrumenten. Doel van een aantal lidstaten, waaronder Oostenrijk, Duitsland en Nederland, was om met de vetcorrectie minder superheffing te hoeven betalen.  Ze wilden op deze manier de boetes verminderen.

Elf landen (Frankrijk, Groot Brittannië, Portugal, Hongarije, Bulgarije, Cyprus, Roemenië, Kroatië, Slovenië, Slowakije, en de Tsjechische Republiek) voorkwamen een gekwalificeerde overeenkomst.

 

6de Ronde TTIP onderhandelingen (14 – 18 juli)

De EU en de VS onderhandelen nog steeds in Brussel over de totstandkoming van de grootste handelszone in de wereld. In de 6deronde gesprekken over een allesomvattende overeenkomst (TTIP) richt men zich op markttoegang.

Belangrijkste punt van TTIP is om invoerrechten en andere handelsbarrières af te schaffen. Deze week werd over landbouw gesproken.

Consumenten- en milieubescherminggroepen vrezen dat de Europese standaards zullen worden verlaagd. De Europese Commissie, die in het belang van de Europese lidstaten onderhandelt, heeft herhaaldelijk verklaard dat dit niet het geval zal zijn. De volgende ronde staat in september op de agenda.

 

EU Landbouwcommissaris  – Ciolos ambtstermijn

Drie prominente leden van de Landbouwcommissie hebben vraagtekens gezet  bij de geschiktheid van Dacian Ciolos als EU Landbouwcommissaris en verlenging van zijn ambtstermijn.  Albert Deß (EPP), Paolo de Castro (S&D) en James Nicholson (ECR) bekritiseren het huidige beleid van de Commissaris in een brief aan de nieuw gekozen President van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, waarbij ze spreken van “een grote stap terug in het landbouwbeleid in de afgelopen vijf jaar”. binnen de Commissie, wordt Dacian Ciolos als favoriet beschouwd voor de post van EU Commissaris voor Landbouw, maar hij kan nog concurrentie verwachten van Italië (Paolo de Castro) of Ierland (Phil Hogan).

 

Regina Reiterer, EMBColofon

European Milk Board asbl
Rue du Commerce 124
B-1000 Bruxelles
Phone: +32 2808 1935
Fax: +32 2808 8265
E-Mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org