EMB nieuwsbrief: MELK NIEUWS mei 2015

Beste melkveehouders en geïnteresseerden,

De Associatie van Melk producenten in de Po vallei ( APL - Associazione Produttori Latte della Pianura Padana) zal met zuivelproducten, worst en meer boerderijproducten van hun eigen bedrijven aanwezig zijn op de EXPO te Milaan, samen met Copagri. Zes maanden lang – van mei tot oktober 2015 – hebben consumenten uit de gehele wereld de kans om deze “Made in Italy” producten te proeven die de Italiaanse boeren zelf hebben geproduceerd. Overdag wordt de expositie opgeluisterd met kookshows door beroemde chef-koks. Bezoekers van het APL paviljoen kunnen ambachtelijk ijs proeven of pizza gemaakt door Giorgio Sabbatini, de befaamde Wereldkampioen Pizza-chef van 2012. “De faire Melk” zal ook een belangrijk onderdeel uitmaken van deze EXPO en wordt aangeboden in een kleine 200 ml verpakking als meeneem snack. Het “Buono e Onesto” – goed en fair - project (zoals De faire Melk in Italië wordt genoemd) verlegt haar grenzen, wat het ons mogelijk maakt om nieuwe bevolkingsgroepen te bereiken zoals scholen, met een project dat informatie geeft over een goed, gezond en natuurlijk voedselpatroon.

Onder de EXPO evenementen valt een “De faire Melk” conferentie op 23 juni waar vertegenwoordigers zullen zijn van de  European Milk Board, producenten uit binnen- en buitenland, sleutelfiguren uit de melk- en zuivelsector en de handel, en vertegenwoordigers uit de landen die “De faire Melk” op de markt brengen. Zij zullen hun producten onder het “Faire Melk” label uitstallen en krijgen de gelegenheid te vertellen hoe zij de markt opgaan met “De faire Melk” in hun eigen land. Tijdens het evenement zal tevens de Gouden Faironika worden uitgereikt, een prestigieuze prijs voor personen die een grote bijdrage hebben geleverd aan duurzame voedselproductie.  

Van 24 tot 28 juni zal de APL in samenwerking met de  European Milk Board een “De faire Melk” week houden. De landen die betrokken zijn bij het project worden dan in staat gesteld hun producten aan te bieden op het paviljoen tijdens de openingstijden van de EXPO.

Het grote afsluitende evenement is de Wereld Melk Top, die gepland staat voor donderdag 15 oktober 2015, en  zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de European Milk Board, politici en boeren uit binnen- en buitenland. De aanwezigen zullen discussiëren over diverse economische ideologieën, de diverse melk- en zuivelsystemen en speculatie in de voedingssector. Ontwikkelingslanden zullen ook aanwezig zijn om vanuit hun marktperspectief mee te discussiëren. Het thema van het debat zal zijn: “Hoe moet het beleid voor de melk- en zuivelsector eruit zien?”

De situatie op de zuivelmarkt  maakt duidelijk dat de besluitnemers iets moeten doen. In Italië houdt de zuivelcrisis onophoudelijk aan. De gemiddelde prijs voor rauwe melk ligt nog steeds beneden de 36 cent per liter en is sinds begin dit jaar begonnen te dalen en ligt veel lager dan vorig jaar. De gemiddelde kaasprijzen zijn onveranderd sinds begin 2015, maar liggen beneden het niveau van voorgaande jaren. 

Tot slot wil ik deze gelegenheid aangrijpen om twee nieuwe leden van de European Milk Board te verwelkomen– de organisaties uit Letland en Litouwen. De Baltische landen lijden direct onder de gevolgen van de Russische importban en worden zeer door deze crisis getroffen. De melkprijzen zijn nog nooit zo laag geweest.

Samen staan we sterker en samen vechten we door voor onze toekomst!  

Roberto Cavaliere, EMB Bestuurslid en president van APL ItaliëEMB – nieuwe ledenorganisaties uit Letland en Litouwen

 © EMB                                                                                                                              

Op de EMB algemene ledenvergadering begin april, werden twee organisaties unaniem als lid gekozen door de leden van de European Milk Board.

We zijn verheugd om de Litouwse melkproducenten vereniging LPGA en de Letse organisatie LOSP als nieuwe leden te verwelkomen. Deze twee Baltische organisaties maken het voor de EMB mogelijk om te groeien in grootte en slagkracht, terwijl we ook effectiever de aspecten van de Oost Europese melkproductie in de toekomst mee kunnen nemen.                                                       Wij kijken er naar uit om samen te werken met onze nieuwe collega’s!

 

Achtergrondinformatie over de situatie in Letland en Litouwen

Interview met Jonas Vilionis, President van de Litouwse melk producenten organisatie LPGA over de huidige situatie in Litouwen (11/2014)

Interview met Dace Pastare, lid van de Letse melk producenten organisatie LOSP (11/2014)

Regina Reiterer, EMBComité van de Regio’s omarmt EMB Markt Verantwoordelijkheid Programma 

EMB persbericht (22.04.)

Twee weken nadat het melkquotumsysteem voor de Europese melkveehouders is beëindigd, luidt het Comité van de Regio’s (CvdR) de alarmklokken. In het, op 16 april aangenomen rapport over de zuivelmarkt, waarschuwen de leden van dit Europese Comité voor de problematische toekomst van de EU-zuivelsector.

Bovendien beschouwen de vertegenwoordigers van het Comité, het Markt Verantwoordelijkheid Programma, ontwikkeld door de European Milk Board (EMB), als een flexibel, rendabel concept om marktverstoringen tegen te gaan.

In hun  standpuntbepaling, dat een kritische blik werpt op het EU zuivelbeleid, focussen de leden van het CvdR op de concrete, huidige ontwikkelingen. Ze waarschuwen er bijvoorbeeld voor, dat de EU momenteel “geen effectieve instrumenten” heeft om fluctuaties in de melkprijs voor melkveehouders terug te dringen of om garanties te bieden in het geval de melkprijs ineen stort.


Romuald Schaber, president van de European Milk Board, verwelkomt het initiatiefrapport: “De ondersteuning door het Comité van de Regio’s is een belangrijk signaal voor ons. Dit jaar worden de melkveehouders in de EU al getroffen door een aanzienlijke daling van de melkprijzen, die het voortbestaan van een aantal van hen bedreigt. Het is onacceptabel dat de Europese Commissie tot 2018 werkeloos toekijkt terwijl veel melkproductie wordt vernietigd. Met de ruggensteun van het CvdR zullen we doorgaan met het uitoefenen van druk voor de invoering van het Markt Verantwoordelijkheid Programma dat we hebben ontwikkeld.”

De Brusselse vertegenwoordigers van de regio’s zijn van mening dat het Markt Verantwoordelijkheid Programma dat door de EMB is ontwikkeld een “flexibel, concreet en kosteneffectief instrument is dat nu moet worden onderzocht door de juiste instellingen op zijn uitvoerbaarheid. Het doel van het programma is om de zuivelmarkt te stabiliseren in tijden van crisis.  In 2013, heeft het Europese Parlement aangedrongen op een steunmechanisme voor melkveehouders waarmee ze vrijwillig hun productie konden reduceren in tijden van crisis. Het Comité van de Regio’s richt nu haar schijnwerpers op de toentertijd, in de aanloop naar de Hervorming van het GLB, door de Landbouwministers verworpen eis van het EU parlement.

 

Tevens wordt het koppelen van de EU-melkprijs aan de wereldmarktprijs ernstig bekritiseerd.


Het CvdR vindt de nauwe koppeling tussen de boerenopbrengstprijs voor melk in de EU en de wereldmarktprijs, onacceptabel. Volgens het standpuntrapport, zou de EU als blauwdruk modellen moeten gebruiken waarin de prijsindexering verbonden is met de werkelijke productiekosten en niet met de wereldmarktprijzen. Het voorbeeld van Canada toont aan dat op deze manier “een duidelijk stabielere en hogere melkprijs gegarandeerd kan worden dan in Europa”.

Het rapport wijst nog op andere zwakke punten in het EU zuivelbeleid in verband met het “Melkpakket”. Diens effectiviteit wordt bijvoorbeeld ernstig belemmerd, doordat de coöperaties die meer dan 60% van de melk in Europa vermarkten, “zijn losgeraakt van hun contractuele verplichtingen en productiecontrole.”

In het recentelijk ingestelde Europese Melk Markt Observatorium ziet het CvdR meer ruimte tot verbetering van de situatie. Het CvdR dringt er op aan dit observatorium snel te ontwikkelen tot een “regulerend instrument en het niet te laten bij een instrument om met terugwerkende kracht zaken vast te stellen”. Het CvdR heeft ook kritiek op de grotere oriëntatie van het Europese zuivelbeleid op export naar ontwikkelingslanden. Na de afschaffing van protectionistische tarieven, gaat dit in het bijzonder ten koste van de gezinsbedrijven en de kleine melkverwerkers in West Afrika.

De EMB roept de Europese Commissie op om zijn verantwoordelijkheid te tonen en adequate antwoorden te formuleren op de eisen van het Comité van de Regio’s. Wij zullen binnenkort meer gedetailleerde analyses over de hoofdpunten in het CvdR rapport versturen.

Hanna Penzer, EMB 

CvdR Opinie "De toekomst van de zuivelindustrie"

Melk crisis in Zwitserland – politici worden eindelijk wakker!

  © wikimedia commons                                                                                                      

Een melkhoeveelheid die nog steeds niet onder controle is en een falend A, B en C melkprijssysteem zijn nog steeds de grootste problemen voor de Zwitserse zuivelmarkt. Sinds de koers van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro vrijwel gelijk is, zijn de boerenmelkprijzen nog verder ineen gestort.

Ze liggen nu op grote schaal op het niveau van 60 jaar geleden! Naar verwachting stoppen duizenden melkveehouders met de melkveehouderij.

Eindelijk realiseren politici zich ook hoe catastrofaal de situatie is. Het Comité van de Zwitserse Nationale Raad voor Economische Zaken en Belastingen (WAK-N) bediscussieerde de situatie onlangs. Het Comité wil precies weten wat er aan de hand is en eist een rapport van de Federale Raad over de situatie en de uitdagingen waar de Zwitserse melkmarkt mee te maken heeft.

Het rapport moet vooral:

 • De economische situatie van en de vooruitzichten voor de Zwitserse zuivelindustrie presenteren inclusief vergelijking met andere vormen van landbouw en voedselproductie ten aanzien van het inkomen;
 • De uitvoering en het effect van de instrumenten tot marktstabilisatie beoordelen  die werden aangenomen door de sector en verplicht werden ingevoerd door de Federale Raad;
 • De potentiële impact van het einde van de melkquota door de EU  op de Zwitserse melkmarkt evalueren, vooral ten aanzien van het niveau en de volatiliteit van de melkprijs;
 • De in het verleden gemaakte stappen om de melkmarkt te openen beoordelen tegen de achtergrond van de sterke Zwitserse Frank, inclusief een kruisvergelijking met andere soorten van landbouw  en voedselproductie, en laten zien hoe de relevante marktomstandigheden zijn veranderd sinds de openstelling van de markt;
 • Het effect van de financiële maatregelen van de Federatie weergeven en kwantificeren die relevant zijn voor de melkmarkt, in het bijzonder van de “Schoggi wet”1 , op producenten en verwerkers;
 • De grootste kostenbesparing voor de melkproductie zichtbaar maken plus de bijbehorende maatregelen daarvoor;
 • Maatregelen onderzoeken die de kosten voor melkproductie kunnen reduceren, de hoge kosten voor land (vergeleken met de rest van Europa) en erg hoge investeringskosten;
 • De strategieën schetsen die in vergelijkbare landen of regio's in de EU worden gebruikt om de productie en de toegevoegde waarde te verhogen (met bijzondere nadruk op Oostenrijk, Beieren, Baden-Württemberg en Lombardije);
 •  De impact presenteren als de productie steeds meer wordt afgestemd op vleesvee /-grasland gebaseerde voeding, een goede gezondheid en een langere levensduur door middel van het verschuiven van de rechtstreekse betalingen;
 • Verschillende manieren aantonen om de melkmarkt te openen, bijv. geleidelijke openstelling binnen 8 tot 12 jaar, een douane-unie, de openstelling van andere lijnen, enz.;

 

Omdat de officiële zuivelassociaties tot dusver geen enkel slim idee naar voren hebben gebracht over hoe deze ramp moet worden bestreden, hopen melkveehouders nu dat politici eindelijk de juiste conclusies zullen trekken uit dit rapport.

Werner Locher, Secretaris BIG-M

 

1 De wet die als de "Schoggigesetz" compensatiebetalingen regelt voor landbouwbasisproducten die in verwerkte vorm worden geëxporteerd (chocolade, biscuits enz.),bijv. Zwitserse melkpoeder voor chocolade werd gedumpt op wereldmarktniveau. Deze fondsen worden in de eerste plaats door de Federatie betaald, maar worden vervolgens opgebracht uit verplichte heffingen ten laste van de melkveehouders.


 

TTIP: Geven politici toe aan big business?

© European Union, 2015

De Duitse industriële brancheverenigingen van grote concerns hebben de Duitse Minister Gabriel van Economische Zaken verzocht het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS waarover in het geheim wordt onderhandeld te accepteren, inclusief de controversiële clausule voor de investeerdergeschillenbeslechting ISDS (Investor State Dispute Settlement).

Als onderhandelingen in het geheim moeten worden gedaan zit er altijd een naar luchtje aan. Het Brusselse politbureau is de enige die voor de Europese zaak onderhandelt terwijl aan Amerikaanse zijde, vertegenwoordigers van multinationals en advocatenkantoren mee onderhandelen met de vertegenwoordigers van de regering en de banken. Het is geen wonder dat zakenmensen, wetenschappers en het grote publiek in Europa het TTIP verdrag zien als een complot, uitgebroed door multinationals om de democratisch besloten nationale concurrentie standaards om zeep te helpen. 

Onder de TTIP zullen alle invoerrechten worden afgeschaft samen met de verschillende standaards en beschermende bepalingen. En elke Amerikaanse brancheorganisatie heeft in elk EU land dezelfde rechten als in de VS. Vooral de hoge standaards in Europa op het gebied van voedsel, landbouw, farmacie, gezondheid, onderzoek, producttoelating, bescherming van het milieu en natuurbehoud, arbeid, welvaart en culturele promotie worden ineffectief.  Omdat de Amerikaanse overheid puur en alleen de belangen van de grote Amerikaanse industrie behartigt.

De reden waarom de Duitse industriële brancheverenigingen ook vóór TTIP zijn is omdat het meer export zal opleveren en omdat de meerderheid van de Duitse grote industrie in handen is van internationale fondsen – en die hebben meer internationale belangen als nationale.  Tot dusver is er geen enkele aandacht besteed in de geheime TTIP onderhandelingen aan het midden- en kleinbedrijf, vakbonden, milieuactivisten, culturele vertegenwoordigers, wetenschappers of aan de landbouw. Tot nu toe zijn zij uitgesloten van de onderhandelingen om de volgende  redenen:

.               Waar Amerikaanse standaarden het vernielen van het milieu door het boren naar schaliegas, ontbossing op grote schaal, het dumpen van gif in rivieren etc. toestaan,  kunnen ze dit voor hun productie in Europa ook opeisen: omdat ze in dit opzicht “gelijke kansen aangaande concurrentie” af kunnen dwingen.

·        90% van de Duitsers willen geen chemicaliën in hun voedsel. In de VS moeten consumenten eerst bewijzen dat ze hierdoor schade hebben opgelopen. In Europa is dit omgekeerd: onder TTIP zal de bewijslast ook voor de Europeanen verschuiven naar de consument.  

·        De Amerikaanse bio-tech giganten Monsanto en Syngenta hebben in Noord- en Zuid Amerika zadenmonopolies gevormd. Door TTIP worden Duitse boeren zonder pardon overgeleverd aan de Amerikaanse monopolisten van zaden en genetische manipulatie.

·        De structuur van de Europese landbouwbedrijven is die van kleine en middelgrote boerenbedrijven. De landbouwpolitiek in Europa beschermt niet alleen de landbouw maar ook het milieu. Onder TTIP echter, zal Europa worden overspoeld door de internationale agribusiness met lage prijzen. Toen vrijhandel in 1870 onder druk van de grote industrie werd geïntroduceerd in de landbouw, veroorzaakte dit binnen tien jaar het einde van meer dan 100.000 boerenbedrijven van allerlei formaten. Hetzelfde zal met de TTIP nu weer gebeuren.

Maar wat het meest schandalig is van de Amerikaanse onderhandelaars, is dat ze het Europese rechtssysteem via de ISDS clausule proberen te elimineren. Het is dan niet meer mogelijk te procederen in normale Europese rechtbanken tegen de monopolistische manier van zakendoen door grote Amerikaanse bedrijven. En Duitse rechtbanken zullen niet langer bevoegd zijn om trans-Atlantische rechtszaken tegen bedrijven te voeren omtrent  nieuwe nationale wetgeving zoals bijvoorbeeld, milieunormen of overheidsfinancieringmaatregelen; alleen private geheime rechtbanken (ICSID) zouden, zonder enig recht op beroep, hiertoe het recht hebben. Deze rechtbanken worden gerund door Amerikaanse advocatenkantoren (met connecties met het bedrijfsleven) in de VS. Tot dusver zijn 70% van de behandelde en bekende zaken, in het voordeel van de Amerikaanse concerns beslecht. Er is geen enkel juridische mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen dergelijke besluiten. Dit zal de traditionele rechtscultuur in de EU op z’n kop zetten.

Minister Gabriel (Duitse minister van Economische Zaken en Energie, red.) moet onderzoeken of hij als minister voor de grote bedrijven bereid is om alles wat generaties hebben opgebouwd aangaande normen voor cultuur, gezondheid, GM-vrije landbouwdiversiteit, vrijheid van chemicaliën en milieu, in geheime onderhandelingen aan VS monopolisten wil verkopen. TTIP zal niet – zoals beweerd – meer vrijheid opleveren op de markt, maar is een manier van de Amerikaanse monopolisten om de macht te grijpen in Europa!   

Prof. Dr. Eberhard Hamer, Instituut voor de Middelklasse Nedersaksen e.V. (uitreksel uit een artikel gepubliceerd in Zeit-Fragen 12/2014) 

Interview met Sagari Ramdas – Voedsel Soevereiniteit Alliantie, India

                                                                                                                                                  ©                                                                                                                                      Misereor

Welke rol speelt melkproductie in India?

Melkproductie is een belangrijke vorm van levensonderhoud voor miljoenen boerengezinnen en landbouwregio’s door geheel India. Vooral voor vrouwen, die de ruggengraat vormen van de melkproductie. Het produceren van melk door de aanschaf van een paar koeien of buffels, levert melk voor eigen gebruik op (een belangrijke component van de voedselzekerheid voor gezinnen en gemeenschappen) en voor de verkoop op locale markten (als bron van inkomen). 

 

Europa heeft eind maart 2015 de melkquotering afgeschaft – een stijging van de Europese melkproductie zal het gevolg zijn. De Europese zuivelindustrie zoekt nieuwe markten. India is één van de beoogde doelregio’s. Wat zijn uw zorgen voor de melkproducenten?

We zijn erg bezorgd over dit besluit van Europa omdat het zal resulteren in een enorme productie van melk waardoor Europa zal zoeken naar landen in het globale Zuiden – waaronder India - om deze productie kwijt te raken. Europa probeert al om haar sterk gesubsidieerde melk naar India te exporteren, onder auspiciën van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en India, waarbij de EU hard onderhandelt om India te dwingen alle importheffingen op melk en melkproducten te verlagen  naar “0”. Momenteel varieert de hoogte van de importheffingen van 30 tot 60%. Het dumpen van deze gesubsidieerde zuivel – in de vorm van melkpoeder en botervet die worden omgevormd naar vloeibare melk en zo wordt verkocht, zal de melkprijzen die aan Indiase melkproducenten wordt uitbetaald, verlagen en zal vele duizenden kleine boeren uit de melkveehouderij drijven. Er zijn voorbeelden uit respectievelijk 1999 en 2009, toen de Indiase overheid alle kwantitatieve belemmeringen op melkpoeder ophief en het importtarief verlaagde naar “0”, wat resulteerde in de onmiddellijke toename van import uit de EU van 600 ton naar 25.000 ton (1999) en van 10 naar 30.000 ton (2009). Als gevolg daarvan kelderde de melkprijs waardoor producenten onmogelijk hun productiekosten konden dekken. Veel producenten werden verdreven uit de melkveehouderij en verloren de mogelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien.

Met de dumping van gesubsidieerde melk uit de EU naar India, zullen particuliere melkverwerkers in India hoogstwaarschijnlijk de totale hoeveelheid van hun inkoop bij melkveehouders in eigen land verlagen of de prijzen die ze aan deze boeren uitbetalen, verlagen. Op 10 januari 2015 maakte de voorzitter van het Nationale Zuivelontwikkeling Bestuur van India in de krant bekend dat “private zuivelconcerns minder melk inkopen dan ooit, dankzij de wereldzuivelprijzen die in vrije val zijn geraakt.” Hij vervolgde: “coöperaties hebben grotere melkvoorraden gevormd en hebben de prijzen stabiel gehouden tot nu toe”. Over de melkprijzen zei hij: “er is wereldwijd een overschot. De coöperaties kopen alhier meer melk dan ze eerder deden hoewel private zuivelconcerns hun aankopen hebben verlaagd." 

Het is absurd dat in de context van “wereldwijde overschotten”de EU de melkquota afschaft, wat resulteert in meer productie. Het is duidelijk dat de EU het levensonderhoud van boeren en veehouders die leven van de opbrengsten van de melkproductie in India, weg wil vagen. Hun recht tot voedsel is in groot gevaar.  

India en Europa onderhandelen over een vrijhandelsverdrag. Wat zijn uw zorgen?

Onze totale voedselsoevereiniteit staat op het spel. Behalve de directe impact op de melkproductie, zijn er ook vele kleine ondernemers die kaas produceren. Een kaas dumpende EU vraagt om bescherming van hun producten met geografische aanduiding, en bedreigt deze onafhankelijke ondernemers in hun voortbestaan. Zodra de gesubsidieerde EU producten onze markten overspoelen, zullen onze boeren niet meer in staat zijn producten te produceren die goedkoper zijn en hun totale productiekosten kunnen dekken – “handelsgenocide”-  noem ik dit.     

Het EU – India Handels Verdrag draait om het toegang geven van de EU tot ons land, speciale bescherming en immuniteit. Het gaat erom dat de EU toegang wil tot ons systeem van overheidsaanbestedingen. Dat leidt tot een verdergaande bedreiging van onze locale systemen om voedsel te produceren, van aanbestedingen en distributie. In plaats van diverse levensmiddelen geproduceerd door lokale boeren, herders, Adivasi (inheemse bevolking) en de distributie van deze via onze openbare distributiesysteem, kan het zijn dat de goedkope EU-producten worden verspreid via ons systeem van openbare distributie.

 Kerstin Lanje, Misereor (uitreksel uit een interview)

Voedsel Soevereiniteit Alliantie

Misereor project: Honger bestrijden (in het Duits)


Nieuws uit Brussel

© wikimedia commons

Succes voor de EMB: Comité van de Regio’s steunt melkveehouders

Het Comité van de Regio’s (CvdR) ondersteunt in haar opinierapport, het Markt Verantwoordelijkheid Programma ontwikkeld door de EMB. Het Comité omschrijft het als een “goedkoop en flexibel voorstel dat moet worden onderzocht en getoetst op zijn toepasbaarheid en effectiviteit”. Het CvdR waarschuwt voor een problematische toekomst voor de EU melksector. Met de ondersteuning van het CvdR gaan we door met het uitoefenen van druk op politici om het Markt Verantwoordelijkheid Programma geïmplementeerd te krijgen.

 

Opinierapport van het CvdR in het Engels of andere talen

IT NL DA EL ES PT FI SV CS ET HU LV LT MT PL SK SL BG RO HR

TV rapportage over het CvdR opinierapport en het EMB Markt Verantwoordelijkheid Programma  (in het Frans)

 

Het TTIP vrijhandelsverdrag

Het Europees Parlement beraadslaagt momenteel over het “Lange rapport”, dat als doel heeft de mening van het parlement over de TTIP te weerspiegelen. De Commissie van het Europees Parlement betreffende Internationale Handel  (INTA) heeft ongeveer 900 amendementen ingediend. Eind mei zal er over het rapport worden gestemd door de verantwoordelijke commissie. In juni wordt vervolgens gestemd door het Europees Parlement in een plenaire zitting. Het TTIP verdrag kan niet worden aangenomen zonder de goedkeuring van het EU Parlement.

In het EU parlement groeit de afkeer tegen het controversiële Investor State Dispute Settlement (ISDS). Midden april stemden 6 van de 14 commissies in het EU Parlement tegen ISDS in het voorgenomen vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. ISDS is een instrument dat het mogelijk maakt voor buitenlandse investeerders om in internationale arbitrage tribunalen, overheden aan te klagen en compensatie te eisen voor verlies van (verwachte) winst of schade door beleidswijzigingen aangaande bijvoorbeeld gezondheid, milieu en sociale standaarden die als schadelijk worden gezien voor de zaken.   

Wereldwijde actiedag tegen vrijhandelsverdragen

Op 18 april vond er een wereldwijde actiedag plaats tegen de voorgenomen vrijhandelsverdragen (TTIP, CETA and TISA). In heel Europa gingen mensen de straat op  tegen vrijhandelsverdragen in demonstraties, bijeenkomsten en andere evenementen. Doel van de protesten was aandacht vragen voor de risico’s die de internationale verdragen met zich meebrengen en een democratisch tegenwicht te bieden tegen de groeiende dominantie van grote multinationals op de globale economie.  De 9deonderhandelingsronde werd in New York gehouden van 20 tot 24 april. Onder andere het verlagen van tarieven en bescherming van de geografische aanduiding, werden besproken.  

Regina Reiterer, EMBEMB Agenda

De belangrijke data van het EMB bestuur in mei 2015 zijn:

 • 05.05.:        Ontmoeting met de Poolse Landbouwminister + melkveehoudersorganisatie
 • 05.05.:        Civiele dialoog over "Internationale aspecten"
 • 06.05.:        Ontmoeting met de Tsjechische Landbouwminister + nationale organisaties
 • 06.05.:        Civiele dialoog "Plattelandsontwikkeling"
 • 12.05.:        Civiele dialoog "Melk"
 • 13.05.:        Vergadering EMB bestuur

Colofon

European Milk Board asbl
Rue du Commerce 124
B-1000 Brussel
Tel: +32 2808 1935
Fax: +32 2808 8265
E-mail: office@europeanmilkboard.org
Website: http://www.europeanmilkboard.org