maandag 13 januari 2020auteur: DDB

Alweer onvolledige informatie van onze Minister!

Alweer onvolledige informatie van onze Minister!!! Van publicatie kan worden afgezien! Dien de brief in die u hier kunt downloaden!

Direct nadat bekend werd dat RVO op 15 januari alle bedrijven openbaar gaat maken die fosfaatrechten hebben ontvangen in 2018, heeft de DDB juridisch advies ingewonnen. En alhoewel in de brief van RVO gesteld wordt dat bezwaar maken niet mogelijk is, ook niet op grond van de AVG aangezien het hier om staatssteun gaat, heeft RVO in de brief niet alle mogelijkheden om publicatie te voorkomen genoemd. En alhoewel de kans wellicht klein is, willen we de Nederlandse (melk) veehouders deze kans niet ontnemen!

In de brief van RVO staat dat de Minister verplicht tot publicatie is op grond van artikel 23 lid 8 van de Meststoffenwet. Volgens de website www.overheid.nl luidt de tekst van genoemd artikellid als volgt:

“Onze Minister van Economische Zaken maakt binnen zes maanden na de vaststelling van het op het bedrijf rustende fosfaatrecht de gegevens, bedoeld in paragraaf 3.2.7, onderdeel 104, van de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie (PbEU 2014, C 200) bekend. Deze gegevens blijven voor ten minste tien jaar openbaar beschikbaar.”

Wij constateren dat in de wet uitsluitend wordt verwezen naar paragraaf 3.2.7, onderdeel 104, van de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie (Richtsnoeren). Ook deze Richtsnoeren hebben wij geraadpleegd. In onderdeel 104 wordt vermeld welke informatie in geval van steunverlening bekend moet worden gemaakt. In onderdeel 106 staat echter dat van publicatie kan worden afgezien indien het steunbedrag lager is dan 500.000,-- EUR. Voor de zekerheid hebben wij ook het besluit van de Europese Commissie (Commissie) in staatssteunzaak SA.46349 geraadpleegd. Uit randnummer 78 van dit besluit maken wij op dat de Commissie de fosfaatrechtenregeling enkel heeft getoetst aan de Richtsnoeren. Ten aanzien van de transparantieverplichting wordt in randnummer 137 niet naar andere regels verwezen!

De DDB heeft daarom een voorbeeldbrief op laten stellen, waarmee iedere (melk)veehouder het verzoek om niet te publiceren, bij de minister van LNV neer kan leggen. Wij raden alle (melk) veehouders aan dit te doen. En wel vóór 15 januari 2020 via het contactformulier op www.rvo.nl (de link staat in de voorbeeldbrief).

In de voorbeeldbrief moet onder andere door u een berekening van de waarde van de fosfaatrechten ingevuld worden om zo aan te tonen dat u niet boven de 500.000 euro grens komt. Dat kunt u doen door in eerste instantie de boekwaarde te noemen: die is 0. De fosfaatrechten worden volgens de richtlijnen van in 10 jaar afgeschreven. Indien u voornemens bent tot in ieder geval na 31.12.2027 nog melkvee te houden voor minimaal de aan u toegekende hoeveelheid fosfaatrechten (of de rechten die u over hebt, bij minder vee dan uw rechten, niet verkoopt) dan is er geen sprake van staatssteun omdat u de rechten niet te gelde kunt maken: u gaat ze niet verkopen dus maakt u geen boekwinst op uw fosfaatrechten en dus zitten uw fosfaatrechten ook niet in de stakingswinst.

Daarnaast, indien bovenstaande niet van toepassing is, kunt u de waarde die uw fosfaatrechten volgens u hebben verminderen met de 20 procent afroming door de overheid en verminderen met het percentage bij fiscale bedrijfsbeëindiging: die is afhankelijk van de belastingschijf.  

Tevens stuurt de DDB, in samenwerking met Farmers Defence Force d.d. 14 januari een brief aan minister Schouten met het dringende verzoek tot opschorting van publicatie tot er voor alle (melk)veehouders duidelijkheid is met betrekking tot de afhandeling van hun verzoek. Om te voorkomen dat de Nederlandse overheid ten opzichte van haar burgers, weer de fout in gaat!  

Wij vinden het bijzonder kwalijk dat RVO de (melk)veehouders niet volledig heeft geïnformeerd. De Nederlandse overheid maakt in deze te veel fouten, een overheidsinstantie onwaardig!   

Onderstaand vindt u de link naar de voorbeeldbrief, die u met persoonlijke gegevens en informatie kunt in- en aanvullen. Let op!: uw verzoek moet vóór 15 januari bij RVO binnen zijn.

Namens het DDB Bestuur,

Sieta van Keimpema,

Voorzitter 

Download de voorbeeldbrief