maandag 20 maart 2023auteur: DDB

DDB verlaat Sectortafel: ontbrekend perspectief en uitslag 15 maart mede bepalend voor besluit

Toen de Dutch Dairymen Board (DDB) de keuze maakte om zitting te nemen aan de sectortafel Melkveehouderij en Kalverhouderij deden we dat op basis van de doelen voor het Landbouwakkoord, zoals ze waren omschreven in de aangeleverde stukken:

  • Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de landbouw vormen met een sterke positie van de landbouw als economische sector van (inter)nationaal strategisch belang, producent van duurzaam en gezond voedsel en grondstoffen, medebeheerder van natuur en essentiële drager van een vitaal platteland.;
  • De oplossingen vanuit de landbouwsector voor de grote maatschappelijke ecologische opgaven van natuurherstel, water en klimaat inzichtelijk maken, plus de economische en sociale impact op de landbouwsector hiervan;
  • En een begin maken met het herstel van vertrouwen tussen boeren en overheid. 

 Geen ruimte

Gedurende de eerste fase van de overleggen constateerde de DDB al dat er heel weinig ruimte geboden werd: er moest bewogen worden tussen de door de overheid vastgestelde doelen en kaders waarvan een belangrijk deel geen wettelijke status heeft.

Het oplossen van de situatie rondom pasmelders, het verzamelen en toegankelijk maken van informatie over de echte staat van de natuur en het verwerpen van claims op landbouwgrond en latente ruimte in vergunningen, behoren o.a. niet tot de discussiepunten aan de sectortafel.

We dreven in die eerste fase ook af van de doelen voor het Landbouwakkoord. Gepresenteerd als maatschappelijke wensen, kreeg wensdenken een steeds nadrukkelijker invloed op de discussies terwijl er van de landbouwpartijen verwacht wordt dat zij leveren.

Geen vertrouwen

Ondertussen verloren we de derogatie, werden bufferstroken opgelegd en presenteerde Minister Jetten zijn klimaatplannen. Ook werd duidelijk dat Minister Adema geen budget heeft voor het realiseren van het Landbouwakkoord en, sinds vorige week, weten we dat de natuurorganisaties geen bijdrage willen leveren wanneer het om compensatie aan landbouwareaal gaat. Daarnaast werd afgelopen week ook duidelijk dat er voor het Convenant Dierwaardige Veehouderij, geen enkele euro beschikbaar is.

Van ‘herstel van vertrouwen in de overheid’ is -in deze zetting aan de sectortafel én vanuit de coalitie - geen sprake geweest.

De DDB heeft zich tot en met vrijdag 17 maart aan de sectortafel voor 100% ingezet om voor haar leden perspectief te ontwikkelen.

Tegelijkertijd hebben we ook openlijk de #Stemzeweg! -campagnes en demonstratie op 11 maart van FDF gesteund.  

15 maart

Woensdag 15 maart is er geschiedenis geschreven. Is er een andere politieke realiteit. Is de kloof tussen de Haagse kliek en de rest van Nederland, in zetels uitgedrukt. De burgers van Nederland hebben zich uitdrukkelijk geschaard achter de boeren en de leefbaarheid op het platteland, door in meerderheid te stemmen op BBB. Een stem die gelijk staat aan een afwijzing van het beleid van Rutte4. 

Er heeft een politieke aardverschuiving plaatsgevonden in de provincies. En DDB beseft zich terdege welke verantwoordelijkheid er nu op ons als organisatie ligt. Wanneer wij, in lijn met het huidige regeerakkoord - met al zijn te dwingende en beperkende randvoorwaarden - opdrachten vastleggen voor de nieuwe provinciale statenleden in een landbouwakkoord, brengen wij deze nieuwe provinciale statenleden en -coalities in een onmogelijke positie. Omdat de uitkomsten van het Landbouwakkoord grote impact hebben op de gebiedsprocessen.

Landbouwakkoord

Wil de DDB dan geen landbouwakkoord? Geen langdurige afspraken voor onze boeren over het verdienmodel of het verdienvermogen, over kosten en marges? Wil de DDB niet meebouwen aan een toekomst van de landbouw met een sterke positie als economische sector van (inter)nationaal strategisch belang, producent van duurzaam en gezond voedsel en grondstoffen, mede beheerder van natuur en essentiële drager van een vitaal platteland?

Natuurlijk wel! Maar niet onder het huidige uitzichtloze dictaat van Den Haag, met de (niet-wettige), onderdrukkende randvoorwaarden, onhaalbare doelen en ondoorzichtige kaders!

De WUR-analyse van de melkveehouderij-organisaties over de claims op de landbouwgrond, heeft immers al uitgewezen dat dit Kabinet geen perspectief biedt aan de melkveehouderij.

Recht doen aan

Wij willen de nieuwe provinciale statenleden én de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer de gelegenheid geven hun werk naar behoren te doen, de wensen van de samenleving recht te doen. Te zorgen voor wetswijzigingen die recht doen aan richtlijnen maar ook en vooral, recht doen aan onze leden, onze prachtige landbouwsector! We voelen ons gesteund door de bevolking van Nederland die ook tegen de huidige dwingende kaders hebben gestemd. Zij hebben in overweldigende meerderheid blijk gegeven van het feit dat ze oog hebben voor de zorgen van het platteland. Waar onze leden wonen.  

Verantwoordelijk

Een landbouwakkoord dat naar onze mening onder een verkeerd gesternte tot stand is gekomen, daardoor onherstelbare schade toebrengt aan onze leden en de landbouw zonder dat er zicht is op perspectief, neemt geen zorgen bij boeren weg en maakt iedereen die daar zijn handtekening onder zet medeverantwoordelijk voor de gevolgen. Dat verdienen onze leden, de Nederlandse boeren én de landbouwsector niet. Dat verdienen de nieuwe provinciale statenleden en -coalities niet.

DDB kan daarom niet anders dan zich terugtrekken van de sectortafel Melkveehouderij en Kalverhouderij. We wensen alle deelnemers aan de sectortafels heel veel wijsheid toe.

DDB kiest hiermee voor haar leden, voor perspectief en een leefbaar platteland!

Namens het DDB Bestuur,

Sieta van Keimpema en Jan Aantjes

Klik hier voor de vlog van Sieta van Keimpema naar aanleiding van persbericht