dinsdag 27 juni 2023auteur: DDB

“In Beweging – Boeren begeleiden naar de uitgang” Kom naar Den Haag 29 juni

Het conceptlandbouwakkoord. Het draagt een klinkende naam: “In Beweging”. Maar aan het einde van bijlage 1, mag daar een ondertitel bij: “Boeren begeleiden naar de uitgang”. Het conceptakkoord draagt niets bij aan toekomstperspectief voor boeren, en niets aan het verdienmodel en óók niets aan zekerheid voor de boeren: het is namelijk een “dynamisch document” - een akkoord dat na ondertekening, steeds kan en zál worden verzwaard en aangepast. Enige punten van aandacht, nu Minister Adema heeft gezegd dat hij het conceptlandbouwakkoord gewoon in wil voeren:

KRIMP VEESTAPEL: meer dan 60%

  • 25% krimp via de autonome en vrijwillige krimp (stoppers)
  • 15 – 20% Krimp van de veestapel door de programma’s Lbv en Lbv-plus, programma ‘Maatregel Gerichte Aankoop’, openstellingen van beëindigingsregelingen in de gebiedsprogramma’s, 
  • 10% extra krimp van de veestapel via afroming fosfaat- en dierrechten (met 25% per transactie),
  • En krimp niet berekend, via functiewijziging of (gedeeltelijke) afwaardering van landbouwgrond.
  • Krimp door inperking milieuruimte op weg naar 2040
  • Krimp door derogatie verlies

Conclusie: 60% krimp veestapel is een voorzichtige schatting.   

LANDBOUWTAFEL – herintrede Achterkamertjespolitiek

Na het sluiten van het Landbouwakkoord, wordt een permanente Landbouwtafel ingesteld (8.1). Deelnemers zullen uitsluitend partijen zijn die het tot aan het eind aan de hoofdtafel hebben volgehouden. Deze Landbouwtafel heeft een troef in handen: ze krijgt de financiering en toekenning van financiën in handen.

Onverbloemde herintrede van de gehate  Achterkamertjespolitiek – uit de 80’er jaren. Feitelijk het uitsluiten Tweede en Eerste Kamer.    

ALGEMEEN VERBINDEND VOORSCHRIFT:

De sectorpartijen kunnen bij meerderheid, bindende beslissingen nemen over collectieve aanpassingen in bedrijfsvoering, bijvoorbeeld rond het gebruik van voer, de inrichting van teeltplannen en/of innovaties die schaal nodig hebben om haalbaar te worden”. AVV!

STANDAARD: 

Voedsel wordt in Nederland per definitie duurder want, voedselproductie wordt belast via een: “taxonomie die in Europees verband wordt ontwikkeld die kijkt naar de impact per kg product en/of per hectare”. Overigens alleen in Nederland, waardoor de positie in de markt voor het Nederlands product af zal nemen.

CLAIM OP LANDBOUWGROND – VERPLICHTE TEELTEN

Maar liefst 50.000 hectare moet gereserveerd worden voor vezel-, vang- en rustgewassen.

VOERMAATREGEL:

De gehate Voermaatregel doet weer zijn intrede: methaanremmers voor koeien en stikstofremmers voor varkens staat onder Managementmaatregelen te lezen.  

LATENTE RUIMTE INLEVEREN:

De pluimveesector moet haar latente ruimte inleveren

GVE NORM:

Grondgebonden kader dat voor iedereen geldt: Een GVE norm in twee varianten per 1-1-2027 voor melk- en kalfkoeien, vrouwelijk jongvee en weide- en zoogdieren (diercategorieën 100, 101, 102 en 120). Oplopende norm van 0,25 ha per GVE vanaf 2027, 0,30 ha per GVE per 2030 en 0,35 ha per GVE in 2032 in variant 1 en in variant 2: 0,25 ha per GVE in 2027 naar 0,33 ha per GVE vanaf 2030.

VERPLICHTE MESTVERWERKING

Verplichte mestverwerking in concentratiegebieden Zuid en Oost vanaf 2032 voor alle (100%) overschotsmest.

Daarbij wordt onder grondgebondenheid een kilometergrens genoemd in Variant 1 voor overschotsmest die naar collega’s mag: 20 km van de productielocatie

NATUUR:natuurinclusief, regeneratief (de bodem herstellend), kringlooplandbouwvoedselsysteem, een rijke biodiversiteit aan bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Een landbouw die past in een aantrekkelijk landschap met frisse lucht, schoon en voldoende water, gezonde producten en gezond vee. De bodem functioneert optimaal en de kwaliteit blijft zo hoog mogelijk voor volgende generaties”

Een niet gedefinieerde of onderbouwde reeks aannames passeert de revue. Hoe boven genoemde begrippen eruitzien, waar en wát er dan nu mis is, wordt nergens omschreven/bewezen/toegelicht.

WATER: “In 2027 moeten alle landbouw-gerelateerde maatregelen genomen zijn om te komen tot gezonde water ecosystemen” staat in de opgaven. En wanneer de waterkwaliteit achter blijft, is de landbouw opnieuw aan zet, staat in de tekst.

KLIMAAT: ten aanzien van de Klimaatopgaven, zijn boeren overgeleverd aan de waan van de dag en plannen die niet vastgelegd zijn in het conceptakkoord: “Daar is ook ander beleid voor nodig zoals de plannen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de gebiedsprocessen, de aanpak piekbelasting en het Programma Natuur”.

Kom naar Den Haag!

Deze niet volledige opsomming maakt één ding heel erg duidelijk: hier kan geen enkele boerenbestuurder mee akkoord gaan. Het is een concept zonder zekerheden voor boeren en met een zeer dwingend karakter, voor boeren. Donderdag 29 juni demonstreert Farmers Defence Force in Den Haag, aankomst 12 uur, start programma 13 uur, tijdens het debat over het “klappen” van het Landbouwakkoord. De precieze locatie wordt pas op een later tijdstip bekend gemaakt maar is in Den Haag. Het DDB-bestuur roept u op, ook naar deze demonstratie te gaan. De belangen van alle veehouderijsectoren staan op het spel maar de toekomst van melkveehouderij in het bijzonder. Wanneer dit kabinet en deze Ministers van LNV, de kans krijgen om de toekomst van de Nederlandse landbouwsector op te offeren, zijn we te laat. Het moet nu stoppen!

ALV Dutch Dairymen Board donderdagavond 29 juni gaat gewoon door!

Hierbij herinneren we u ook aan de Algemene Leden Vergadering van de DDB. De ALV vindt plaats op donderdagavond 29 juni in Vergader- & Congrescentrum “De Schakel”, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk. Om 20.00 uur ontvangen wij u met koffie en thee, aanvang vergadering 20.15 uur.
De uitnodiging en Agenda kunt u hier vinden.

We zien u graag op 29 juni, na Den Haag, in Nijkerk!

 

 

Het DDB-Bestuur 
27 juni 2023