donderdag 22 juni 2023auteur: DDB

Landbouwakkoord vanaf de start verkeerd ingezet

LTO is gisteravond – 20 juni 2023 - ook eindelijk van de hoofdtafel naar het voorgenomen Landbouwakkoord, gestapt. Eindelijk, want ook LTO heeft moeten constateren dat:

 • het concept-Landbouwakkoord een sfeer ademt waarin doelen en verplichtingen voor de agrarische sector in beton gegoten zijn, inclusief de consequenties die volgen als agrariërs deze doelen niet halen terwijl de overheid zichzelf slechts beperkt tot “goede intenties.
 • het kabinet gedurende het overleg tal van nieuwe, sturende eisen stelde zoals een GVE- of graslandnorm, voer-, teelt-, gewas- en managementeisen.
 • een robuust verdienmodel voor boeren ontbreekt in het concept Landbouwakkoord omdat het Kabinet weigert zicht te geven op een gelijk speelveld
 • een alternatief voor de KDW in de wet en de vergunningverlening ontbreekt,
 • PAS-melders en interimmers nog steeds geen zicht hebben op legalisatie
 • En bovenal: er geen draagvlak is voor dit akkoord onder boeren, of voor het feit dat LTO daar feitelijk alleen aan tafel zat als belangenbehartiger met mandaat.

Misleid

DDB kwam al eerder tot de conclusie dat we in feite onder valse voorwendselen aan tafel zijn “gelokt”. Alleen binnen het coalitieakkoord kon worden onderhandeld over een Landbouwakkoord. En dat betekende dus niets meer of minder dan koude sanering: krimp van de veehouderij - plan D66.

We werden aan tafel gelokt met fraai omschreven doelen:

 • Uitvoering punten uit rapport Remkes
 • Langjarig perspectief voor de landbouwsector
 • Een beter verdienmodel
 • Werken aan herstel van vertrouwen in Den Haag
 • KDW uit de wet
 • Legaliseren Pas melders en interimmers
 • Vergunningverlening weer op gang brengen

Géén van deze doelen hebben echter ooit daadwerkelijk op de agenda gestaan! Al in de eerste vergaderstukken die we toegestuurd kregen voor de Sectortafel melkveehouderij, bleek dat onze bewegingsvrijheid ernstig beperkt werd. Alle landbouwpartijen hebben kosten noch moeite gespaard aan de tafels, terwijl de overheid niets anders geboden heeft dan onwil en leugens! Zo veel kunnen we wel vaststellen.

Natuurlijk realiseren we ons bij DDB heel goed dat de overheid nu gaat proberen haar eisen op te leggen via wetgeving. Maar: hebben ze ooit anders gedaan? Denk aan het Klimaatakkoord: gesloten tussen Den Haag en de “keten” in 2019, maar in 2022 al verzwaard voor de boeren. Eenzijdig. Garanties bij afspraken met deze coalitie zijn altijd nul komma nl geweest.

NPLG

De volgende “troef” van Den Haag zijn de provinciale programma’s in het kader van het NPLG: die moeten vóór 1 juli in Den Haag liggen “anders komt er geen geld van Van der Wal”. Zo werkt dit Kabinet. Wanneer echter provincies denken hun gang te kunnen gaan om krimp en landjepik te realiseren – kunnen zich klaar maken voor hard verzet van de boeren. Dat is een garantie.

De Nederlandse landbouwsector is leidend in de wereld als het gaat om ecologische duurzaamheid, als het gaat om innovaties en vooruitstrevendheid. Elke opgedrongen krimp van de veehouderij in Nederland, betekent verplaatsing van voedselproductie naar het buitenland wat schade oplevert aan de klimaat- en natuurdoelen. Omdat in geen enkel ander land zo duurzaam voedsel geproduceerd wordt als door de Nederlandse boeren. Elke opgedrongen krimp betekent bovendien een enorme aderlating voor de werkgelegenheid en de Nederlandse economie. Sterker nog: de landbouw was in 2022 de enige sector waar de arbeidsproductiviteit toenam, met maar liefst 14,6%!  

De Nederlandse landbouwsector produceert voedsel en schone lucht. Zuurstof. Als enige sector.

Daar moet je zuinig op zijn!

Hoe nu verder?

Er is geen steun meer voor dit Kabinet. De Provinciale Statenverkiezingen maakten dat al duidelijk, evenals enquêtes over dit onderwerp: Rutte 4 moet opstappen.  En landbouwpartijen moeten zich niet laten verleiden tot sloop van de landbouwsector. Samen optrekken en verder bouwen aan duurzaamheid is de weg naar voren. De weg die wij willen gaan.

Sieta van Keimpema, voorzitter DDB

22 juni 2023