donderdag 14 september 2023auteur: DDB

QuickScan RVO bevat geen ‘serieuze uitkomst’ – Verslaggeving vaak nepnieuws

Het aantal studies rapporten en analyses, al dan niet in opdracht van het ministerie van LNV opgesteld, dat over de landbouwsector heen wordt gestort met steeds weer één boodschap: “de landbouw doet schade aan …” begint ons zo langzamerhand flink de keel uit te hangen. De studies/rapporten/analyses blijken stuk voor stuk eenzijdig en onvolledig. De lading die vervolgens een belangrijk deel van de media er aan geeft is kort gezegd: nepnieuws. Dat juist deze onvolledige, eenzijdige en simpelweg foute studies worden aangegrepen om het stikstofdossier niet controversieel te verklaren, is daarbij zeer zorgwekkend.

Quickscan 
Afgelopen week was het opnieuw raak met de presentatie van een Quickscan, in opdracht van de RVO over de invloed van subsidies op natuur en biodiversiteit.
Volgens Minister Van der Wal biedt deze Quickscan “een serieuze uitkomst”. NRC voerde vervolgens gedwee een artikel op met de titel : “Een derde van subsidieregelingen voor de landbouw kan biodiversiteit schaden” dat geen enkele kritische kanttekening over de studie bevatte.
NRC leidde haar artikel als volgt in: “LandbouwsteunVan 34 subsidieregelingen voor de landbouwsector kunnen er twaalf schadelijk uitpakken voor de natuur, blijkt uit een analyse in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Ze dienen onder meer schaalvergroting en productiegroei”. 
Waarmee de lezers bewust op het verkeerde been worden gezet. Want alhoewel de woorden ‘kunnen’, ‘wellicht’ of ‘mogelijk’ veelvuldig gebruikt worden in het artikel, volgt geen enkele positieve uitleg die deze woorden inhoud geven: slechts de negatieve kanten van de subsidies worden benoemd. Vooringenomen en eenzijdig! Een kritische beoordeling van de RVO-quick scan door de journalistieke regels te volgen, bleef totaal buiten beschouwing:
 
“De meeste regelingen die schadelijk kunnen zijn, stimuleren intensivering van de landbouw. Ze werken schaalvergroting van het boerenbedrijf in de hand. Dat is slecht voor de biodiversiteit, omdat het aantal gehouden dieren en de productie dan vaak toenemen”, zegt NRC. Nepnieuws! Want:

  1. bijna alle Nederlandse dierlijke sectoren kennen dier-, fosfaat- of stikstofrechten die bovendien voor een deel afgeroomd worden bij verkoop, waardoor toename van de veestapel niet mogelijk is en afname gegarandeerd.
  2. een toename van de productie op één locatie hoeft helemaal geen invloed te hebben op de biodiversiteit. Efficiëntie heeft wereldwijd tot het tegendeel geleid – de Nederlandse landbouw staat daardoor in de top 5 meest duurzame voedselsystemen.

“Zo gaat nog altijd veel inkomenssteun naar boeren – dit jaar meer dan 400 miljoen euro – wat grondprijzen en pachtvergoedingen opdrijft. Dit leidt volgens de onderzoekers tot schaalvergroting”, aldus NRC.  Nepnieuws!

  1. Inkomenssteun is een gedeeltelijke (!) compensatie voor de extra eisen die aan de Europese boeren worden gesteld en die in de markt niet betaald worden! De kostprijs voor boeren, ligt aantoonbaar al jaren veel hoger dan de opbrengstprijs. Schaalvergroting is de afgelopen jaar het resultaat geweest van die onderbetaling en niet van de inkomenssteun.

NRC vervolgt: “Nederland verkeert sinds 2019 in een stikstofcrisis, nadat de Raad van State had geoordeeld dat overheden te ruimhartig stikstofuitstoot toelieten. De landbouwsector is verantwoordelijk voor een groot deel van die emissie.” Nepnieuws!

  1. De interpretatie van NRC over de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State – mei 2019 - raakt kant noch wal. Terwijl de aanname dat de landbouw verantwoordelijk is voor een groot deel van die emissie, inmiddels ook als apekool en kwaadsprekerij kan worden beschouwd. Maar die wetenschappelijk ge-peer review-de studies lezen we niet in de Nederlandse media! Fake News in al zijn kwaadaardigheid!            

 
Geen diepgaande of wetenschappelijke beschouwing  
Wat vinden de onderzoekers zelf van het gewicht van hun rapport?
Zij omschrijven het als slechts een: beoordeling op basis van beschikbare online informatie, gesprekken met wat partijen uit het veld en wat ambtenaren.  Zij maken er trouwens ook geen geheim van dat hun QuickScan is wat het is: “(…) geen diepgaande of wetenschappelijke beschouwing (…)”.
 
Effect Subsidies 
Daarnaast hebben de onderzoekers geen - voor natuur en biodiversiteit – volstrekt negatieve subsidies geconstateerd, zoals NRC doet denken door hun woordkeuze: een aantal subsidies heeft positieve effecten maar kan ook negatieve effecten hebben, constateren de onderzoekers. Het is maar net hoe ‘hoog over’ je de effecten meeweegt. Voedsel productie heeft wereldwijd altijd invloed op de directe omgeving. Geen voedsel produceren ook – maar mensen moeten voedsel produceren om in leven te blijven.
 
Theorie en praktijk  
Wie het rapport van 34 pagina’s gelezen heeft en verstand heeft van de landbouwpraktijk en de regelingen vanuit Brussel en Den Haag  kent, valt regelmatig van z’n stoel bij het lezen van aannames die volstrekt aan de praktijk voorbij gaan.
Voorbeeld? Kleintje dan – want het rapport zit er vol mee: de subsidie voor water/mestbassins reduceert de vorming van ammoniakemissie, stellen de onderzoekers terecht vast, maar ze zien als negatief neveneffect: “ kan het produceren van mest in stand houden en kan daarom ook als mogelijk schadelijk gezien worden (uitstel van transitie).” Lieve schatten: wanneer je vee houdt, heb je mest. Er is geen transitie mogelijk in de veehouderij waarbij dat niet meer gebeurd.
 
Onderliggende agenda – uitbannen veehouderij? 
Of komt hier de aap uit de mouw: betekent ‘transitie’ niets anders dan het uitbannen van de veehouderij???  Hoofdstuk 4.2 “Ombuigen van beschermend naar positief effect”, maakt duidelijk dat inderdaad juist dát de onderliggende agenda lijkt te zijn: “Door het maken van relatief kleine aanpassingen in instrumenten, is het vaak mogelijk om een beschermend effect om te buigen naar een positief effect. Hiervoor worden twee manieren beschreven”, aldus de onderzoekers.
 
Wat zijn die “relatief kleine aanpassingen en instrumenten” dan wel? Dat blijkt o.a. uit punt 4.2.1:  De instrumenten Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (LBV) en Maatregel Gerichte Opkoop nabij Natura 2000 gebieden (MGO) zijn opgezet om de druk op de natuur en biodiversiteit te verlagen. Voor het effect op natuur en biodiversiteit is het echter vooral belangrijk wat er na bedrijfsbeëindiging met de gronden gebeurt. Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de natuurgebieden en, meer specifiek, het behoud en herstel van stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, voorzien beide regelingen erin dat de overheid een recht van eerste onderhandeling krijgt voor de aankoop van relevante landbouwpercelen van veehouders die aan het instrument deelnemen. Het is aan de veehouder of deze de grond wil verkopen en het bod van de overheid aanvaardt. De functie die de grond vervolgens krijgt, moet in overeenstemming zijn met het doel: behoud en herstel van stikstofgevoelige natuur. Het is aan de overheid die de grond heeft verworven om dat concreet in te vullen, bijvoorbeeld door bij verpachting voorwaarden aan het gebruik te stellen. Door hier actief beleid op te voeren, zou dit een positief effect kunnen hebben op natuur en biodiversiteit. Dit geldt ook voor eventuele grond die kan vrijkomen via de Subsidieregeling sloop en ombouwkosten nertsenhouderij.”
Aha. Dus: alle boeren die “vrijwillig” meedoen met de LBV regeling en hun “woest aantrekkelijke” bonus voor gebouwen en rechten hebben ontvangen, krijgen niet alleen een beroepsverbod voor de gehele EU in de mik geschoven maar zijn ook het recht kwijt, om hun grond vrij te verkopen. Terwijl de ‘overblijvers’ geconfronteerd worden met een onbetrouwbare verpachter. Want dat de overheid er alles aan doet om onbetrouwbaar te blijven, blijkt! Uit de manier waarop ze hun rapporten in het nieuws brengen en de wijze waarop ze de ‘transitie’ vorm geven.
 
Boeren worden door de overheid misleid. Niet alleen deze quickscan onthult die verborgen agenda via het opkoopprogramma LBV en MGO. Binnenkort daarover meer.
Controversieel verklaren voor het stikstofdossier, is echter noodzaak. Om te voorkomen dat de “boeven” die nu in Den Haag zitten, hier niet meer de regie over kunnen en mogen voeren!
 
Het DDB Bestuur