woensdag 13 september 2023auteur: DDB

Wetenschappelijk isotopenonderzoek bewijst dat andere bronnen dan landbouw, aanzienlijk ammoniak uitstoten! Overheid, RIVM en media hielden dit stil

Ammoniak 
Op de site van het RIVM staat het volgende over ammoniak: “Ammoniak (NH3) is een kleurloos gas. De veehouderij is de belangrijkste bron van ammoniak in het milieu. (…)
In de periode 1990-2016 zijn de berekende emissies van ammoniak met ruim 65% afgenomen (Van Zanten et al., 2017); in de periode 1990-2000 was de afname het sterkst. (…) In tegenstelling tot de emissies, dalen de concentraties van ammoniak in de lucht sinds 2000 niet meer.” 

 
Maar wat klopt er nog van dat verhaal dat op de site van het RIVM staat?
Is ammoniak wel voor het grootste deel afkomstig van de veehouderij? 

Nieuwe studies 
Wanneer er nieuwe studies gepubliceerd worden, waardoor de veehouderij in een kwaad daglicht gezet kan worden, zien we die informatie direct terug in de media, op de sites van de overheid en zegt ook de RIVM er wat van (aanscherpen KDW’s, Quickscan subsidies).
Opvallend genoeg bleef het stil aan die kant toen december vorig jaar een opzienbarend en baanbrekend onderzoek werd gepubliceerd in Nature Communications, waarin de onderzoekers tot de conclusie komen dat verbrandingsprocessen veel meer ammoniak vrijgeven dan tot nu toe werd gedacht. Stikstofdepositie wordt daardoor onterecht aan de landbouw toegerekend in de huidige stikstofmodellen, aldus de onderzoekers. 
Dat betekent voor Nederland, dat de toerekening aan de veehouderij, van driekwart van de ammoniak (NH3) – onjuist is!
 
Internationaal onderzoek 
Een internationale groep onderzoekers, onder leiding van de School of Earth Sciences van de Tianjin Universiteit in China, plaats grote vraagtekens bij die uitgangspunten. Naast de uitstoot van ammoniak uit de landbouw door vervluchtiging uit mest en bodem (v-NH3 – v voor ammoniak uit vervluchtiging),  komt er ook ammoniak vrij bij de verbranding van steenkool en biomassa (c-NH3 c voor ammoniak uit verbranding – combustion).
 
Isotopen
Eerder was het lastig om de verschillende bronnen van oorsprong van ammoniak, te bepalen. Maar het is de onderzoekers van de Chinese universiteit gelukt om  een nieuwe methodologie te ontwikkelen waarmee de oorsprong van de ammoniak bepaalt kan worden via isotopenonderzoek. Er wordt dan gekeken naar de verhouding tussen verschillende isotopen van stikstof (N14 en N15). Omdat die verschilt, afhankelijk van de bron.
 
De onderzoekers constateren het volgende: “Gegevens uit laboratoriumsimulaties, in-situ waarnemingen, satellietwaarnemingen en emissie-inventarissen wijzen echter op een onderschatting van c-NH3-emissies ten opzichte van eerdere beoordelingen (..). Ten eerste bleek uit laboratoriumsimulaties dat de verbranding van biomassa en lichte dieselvoertuigen met selectieve katalytische reductie belangrijke NH3-bronnen zijn en over het hoofd zijn gezien (…). Ten tweede bleek uit waarnemingen op de grond dat de NH3-concentraties in de lucht op plaatsen die beïnvloed waren door verbranding van biomassa, verkeersvervuiling, industriële vervuiling of stedelijke vervuiling een factor 1,4 tot 20 hoger waren dan op niet-vervuilde plaatsen (…). Ten derde toonden satellietwaarnemingen aan dat de NH3 uit de verbranding van biomassa de seizoensgebonden variaties van de NH3-concentraties aan het aardoppervlak controleerde, in de zuidelijke regio's en de regio's met hoge emissies in China, de VS en Europa op het noordelijk halfrond (…). Ruimtelijk identificeerden satellietwaarnemingen ook 13 hotspots van stedelijke NH3-vervuiling en 266 hotspots van industriële NH3-vervuiling door kolenverbranding en kolengerelateerde industrieën (…). Ten vierde, volgens emissie-inventarissen is de totale c-NH3 emissie door transport (1,3 miljard kilo ammoniak per jaar), verbranding van biomassa (8,2 miljard kilo ammoniak per jaar) en andere verbrandingsbronnen (6,3 miljard kilo ammoniak per jaar) opgelopen tot 15,9 miljard kilo ammoniak per jaar, wat goed is voor 30% van de wereldwijde NH3 emissie (54,3 miljard kilo ammoniak per jaar). Bovendien heeft isotopisch bewijs aangetoond dat c-NH3 29-62% van de NH3 in de omgevingsatmosfeer uitmaakt en 45-90% van de NH4+ depositie in steden in China en de VS. Al het bovenstaande bewijs suggereert dat het relatieve belang en de hoeveelheid van regionale c-NH3 emissies nog steeds open vragen zijn en opnieuw moeten worden geëvalueerd.”
 
De onderzoekers zijn er via de door hen ontwikkelde, ingenieuze methode in geslaagd om een onderscheid te maken tussen ammoniak uit de landbouw en ammoniak uit verbrandingsbronnen. En dan blijkt de bijdrage van die andere bronnen in het totaal van de ammoniak, voor Europa tussen de 25 en 63% te bedragen! Dus zelfs al gaan we uit van de laagste schatting, dan is de bijdrage van andere bronnen al een stuk hoger dan nuwordt gecommuniceerd door het RIVM! Lees allemaal deze baanbrekende studie en doe er je voordeel mee! 

De stilte, van de kant van het RIVM en van het demissionaire kabinet – dat met de opkoopregelingen en de piekbelaster-regeling, eenzijdig blijft inzetten op het ‘framen’ en ‘blamen’ van de veehouderij, is schandalig! 

Tel daarbij op, de stilte van de immer luidruchtige media, die wanneer er iets negatiefs over de veehouderij te melden is er als de kippen bij is.  

Belang 
De onderzoekers hechten groot belang aan de resultaten van hun onderzoek, en denken dat dit verregaande gevolgen kan hebben voor beleid en beleidsmakers. Immers, de focus op ammoniakemissies in de landbouw/veehouderij blijkt eenzijdig en leidt tot foute conclusies! 
 
Via een demonstratie in Antwerpen van FDF België, werden we door professor Benedikt Sas van de Universiteit van Gent gewezen op dit nieuwe onderzoek.  
Professor Sas: “Deze internationale studie toont aan dat 40% tot 49% van de ammoniak, afkomstig is van verbranding, met andere woorden, afkomstig van industrie en verkeer.
De resterende 51% tot 60% moet dan nog eens worden verdeeld worden over de mens (riolering), de natuur zelf (ook deze produceert ammoniak) en dan uiteindelijk de landbouw. Via isotopenanalyse (op basis van 3 elementen namelijk  zuurstof, stikstof en boor), kan men zelfs bepalen of de stikstof  in de mest afkomstig is van de mens of van dieren”.

 
Controversieel! 
Dit onderzoek van december 2022,maakt duidelijk dat het stikstofbeleid controversieel verklaard had moeten worden! Elke politieke partij die – in tijden van sterke bezuinigingen - belastinggeld wil vergooien aan opkoop van veehouderijen, die waarschijnlijk niet de “piekbelasters” zijn  (immers: de ammoniakemissie is met 63% afgenomen terwijl de luchtconcentraties gelijk blijven: die ammoniak komt dus van andere bronnen)!
Iedere zogenaamde ‘piekbelaster’ kan zijn voordeel doen met dit onderzoek! En we wachten af of politiek Den Haag en hun onderzoeksbureau RIVM, blijven ‘wegkijken’ van dit onderzoek. Dan weet heel Nederland in ieder geval, op welke onbetrouwbare politici ze NIET hoeven te stemmen op 22 november.

Het DDB Bestuur

12 september 2023