vrijdag 14 oktober 2016

Veereductie-plan DDB dé mogelijkheid voor Nederland om te voldoen aan huidige derogatie verplichtingen

De Europese Commissie heeft de invoering van fosfaatrechten om het huidige overschot aan fosfaatproductie door melkkoeien te beperken, afgekeurd als zijnde ongeoorloofde staatssteun. De Europese Commissie laat er tevens geen twijfel over bestaan dat het essentieel is dat  Nederland een overtuigend pakket presenteert waarmee de fosfaatproductie in 2017 wordt gereduceerd: eind 2017 zal Nederland aan zijn verplichtingen moeten voldoen.

Nu een stelsel van fosfaatrechten geen optie is om  de fosfaatproductie door melkvee te beperken blijkt er – binnen de Europese regels en mogelijkheden– slechts één reële optie over die het mogelijk maakt binnen een zeer kort tijdsbestek, de fosfaatproductie te reduceren en te voldoen aan de verplichtingen die Nederland betreffende de derogatie met Brussel is aangegaan: optimaal gebruik maken van het solidariteitspakket voor de landbouw die de Europese Unie op 18 juli 2016 heeft gepubliceerd in verband met de crisis op de melkmarkt.

Binnen dit pakket aan maatregelen is het mogelijk om de hoeveelheid melkvee te reduceren voor een financiële tegemoetkoming, zonder dat dit als staatssteun wordt aangemerkt.

Direct na de toekenning van het EU steunpakket in juli 2016 met daarin 23 miljoen euro voor Nederland, heeft de Dutch Dairymen Board (DDB) een plan bij staatsecretaris Van Dam ingediend dat voldoet aan de Europese voorwaarden. Waarbij de beperking van de melkproductie door overtollige melkkoeien af te voeren voor een premie per afgevoerde melkkoe, als neveneffect een forse reductie van de fosfaatproductie inhoudt.

Het steunpakket van de Europese Unie geeft Nederland de armslag die het nodig heeft om snel tot een vermindering van de fosfaatproductie door melkvee te komen. Essentieel is dat de Nederlandse overheid de mogelijkheid voor de individuele lidstaten om de hoogte van de steun te verdubbelen, aangrijpt. Nederland kan door de 23 miljoen euro uit het steunpakket te verhogen naar 46 miljoen euro, een fors deel van het fosfaatoverschot uit de markt nemen.

Het voorstel van de DDB ziet er als volgt uit:

Nederland heeft een overschot aan fosfaatproductie. Als de 46 miljoen euro in zijn totaliteit wordt gebruikt voor een slachtpremie van bijvoorbeeld 500 euro per melk producerende koe (dus geen weiders, jongvee enz.)  kunnen 92.000 melkkoeien uit productie worden genomen. Daarmee zal Nederland de mestproductie en dus het fosfaatoverschot fors kunnen verminderen.

Uitgaande van een melkproductie van 5000 kilogram per melkkoe (waarschijnlijk worden alleen de melkkoeien uit het “ondereind” van de melkproductie voor slachtpremie aangeboden – hetgeen de efficiëntie in de sector bevordert) kan Nederland zo tevens 460 miljoen kilogram melk uit de markt nemen.

Nederlandse melkveehouders kunnen zich echter nu niet zich niet meer aanmelden voor het plan van de Europese Commissie om de melkproductie te verminderen voor een vergoeding per kilogram melk.

Om de regeling effectief te laten zijn moeten de melkkoeien van deelnemende melkveebedrijven daadwerkelijk voor de slacht worden aangeboden.  Iedere deelnemende melkveehouder zal moeten kunnen aantonen dat hij melkkoeien heeft opgeruimd binnen een voorafgaand vastgestelde periode. Daarna moet iedere melkveehouder sowieso (met of zonder deze aanpak) voldoen aan de verplichtingen in de regeling betreffende de fosfaatproductie.

Voor de Nederlandse melkveehouderij is krimp van de melkveestapel onontkoombaar in verband met het met ‘Brussel’ overeengekomen fosfaatplafond. Naast een veereductieplan zal daarom een noodwet noodzakelijk zijn om volledig en binnen de gestelde termijn aan de voorwaarden van de Europese Commissie te kunnen  voldoen. Daarover zou de sector zich zo snel mogelijk moeten buigen in samenwerking met de staatssecretaris van EZ.

Het reductieplan geeft de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de uitzonderingspositie op de mededingingsregels en regels betreffende staatsteun, die in de gespecificeerde periode dat het steunpakket werkzaam is tijdelijk zijn uitgesteld.